Chapter 10 - Genesis

1 Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.1 Ito nga ang sali't saling lahi ng mga anak ni Noe: si Sem, si Cham, at si Japhet: at sila'y nangagkaanak pagkaraan ng bahang gumunaw.
2 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.2 Ang mga anak ni Japhet; si Gomer, at si Magog, at si Madai, at si Javan, at si Tubal, at si Meshech, at si Tiras.
3 And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.3 At ang mga anak ni Gomer: si Azkenaz, at si Rifat, at si Togarma.
4 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.4 At ang mga anak ni Javan; si Elisa, at si Tarsis, si Cittim, at si Dodanim.
5 By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations.5 Sa mga ito nangabahagi ang mga pulo ng mga bansa, sa kanilang mga lupain, na bawa't isa'y ayon sa kanikaniyang wika; ayon sa kanikanilang angkan, sa kanikanilang bansa.
6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.6 At ang mga anak ni Cham; si Cush, at si Mizraim, at si Phut, at si Canaan.
7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtecha: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.7 At ang mga anak ni Cush; si Seba, at si Havila, at si Sabta, at si Raama, at si Sabtech: at ang mga anak ni Raama; si Sheba, at si Dedan.
8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.8 At naging anak ni Cush si Nimrod: siyang napasimulang maging makapangyarihan sa lupa.
9 He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD.9 Siya'y makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon kaya't karaniwang sabihin: Gaya ni Nimrod, na makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon.
10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.10 At ang pinagsimulan ng kaniyang kaharian ay ang Babel, at ang Erech, at ang Accad, at ang Calneh, sa lupain ng Shinar.
11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,11 Buhat sa lupaing yaon ay napasa Asiria at itinayo ang Ninive, at ang Rehobotir, at ang Calah,
12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city.12 At ang Ressen, sa pagitan ng Ninive at ng Calah (na siyang malaking bayan).
13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,13 At naging anak ni Mizraim si Ludim, at si Anamim, at si Lehabim, at si Naphtuhim.
14 And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim.14 At si Pathrusim, at si Casluim (na siyang pinagbuhatan ng mga Filisteo), at ang Caphtorim.
15 And Canaan begat Sidon his firstborn, and Heth,15 At naging anak ni Canaan si Sidon, na kaniyang panganay, at si Heth.
16 And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite,16 At ang Jebuseo, at ang Amorrheo, at ang Gergeseo;
17 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,17 At ang Heveo, at ang Araceo, at ang Sineo.
18 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad.18 At ang Aradio, at ang Samareo at ang Amatheo: at pagkatapos ay kumalat ang mga angkan ng Cananeo.
19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha.19 At ang hangganan ng Cananeo ay mula sa Sidon, kung patungo sa Gerar, hanggang sa Gaza; kung patungo sa Sodoma at Gomorra, at Adma, at Zeboim hanggang Lasa.
20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations.20 Ito ang mga anak ni Cham, ayon sa kanikanilang angkan, ayon sa kanikanilang wika, sa kanikanilang mga lupain, sa kanilang mga bansa.
21 Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born.21 At nagkaroon din naman ng mga anak si Sem, na ama ng lahat ng mga anak ni Heber, na siya ring lalong matandang kapatid ni Japhet.
22 The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram.22 Ang mga anak ni Sem; si Elam, at si Assur, at si Arphaxad, at si Lud, at si Aram.
23 And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash.23 At ang mga anak ni Aram: si Uz, at si Hul, at si Gether, at si Mas.
24 And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber.24 At naging anak ni Arphaxad si Sala; at naging anak ni Sala si Heber.
25 And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.25 At nagkaanak si Heber ng dalawang lalake; ang pangalan ng una'y Peleg; sapagka't sa mga araw niya'y nahati ang lupa; at ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Joctan.
26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,26 At naging anak ni Joctan si Almodad, at si Sheleph, at si Hazarmavet, at si Jerah;
27 And Hadoram, and Uzal, and Diklah,27 At si Hadoram, at si Uzal, at si Dicla.
28 And Obal, and Abimael, and Sheba,28 At si Obal, at si Abimael, at si Sheba.
29 And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan.29 At si Ophir, at si Havila, at si Jobad: lahat ng ito ay mga naging anak ni Joctan.
30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east.30 At ang naging tahanan nila ay mula sa Mesa, kung patungo sa Sephar, na siyang bundok sa silanganan.
31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations.31 Ito ang mga anak ni Sem, ayon sa kanikanilang angkan, ayon sa kanikanilang wika, sa kanikanilang lupain, ayon sa kanikanilang bansa.
32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.32 Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ayon sa kanikanilang lahi, sa kanikanilang bansa: at sa mga ito nangabahagi ang mga bansa pagkatapos ng bahang gumunaw.