Chapter 15 - Joshua

1 This then was the lot of the tribe of the children of Judah by their families; even to the border of Edom the wilderness of Zin southward was the uttermost part of the south coast.1 At naging kapalaran ng lipi ng mga anak ni Juda ayon sa kanilang mga angkan ay hanggang sa hangganan ng Edom; hanggang sa ilang ng Zin na dakong timugan, sa kahulihulihang bahagi ng timugan.
2 And their south border was from the shore of the salt sea, from the bay that looketh southward:2 At ang kanilang hangganang timugan ay mula sa kahulihulihang bahagi ng Dagat na Alat, mula sa dagat-dagatan na nakaharap sa dakong timugan:
3 And it went out to the south side to Maalehacrabbim, and passed along to Zin, and ascended up on the south side unto Kadeshbarnea, and passed along to Hezron, and went up to Adar, and fetched a compass to Karkaa:3 At palabas sa dakong timugan ng pagsampa sa Acrabim, at patuloy sa Zin at pasampa sa timugan ng Cades-barnea, at patuloy sa Hezron, at pasampa sa Addar, at paliko sa Carca:
4 From thence it passed toward Azmon, and went out unto the river of Egypt; and the goings out of that coast were at the sea: this shall be your south coast.4 At patuloy sa Azmon, at palabas sa batis ng Egipto, at ang mga labasan ng hangganan ay sa dagat: ito ang magiging inyong hangganang timugan.
5 And the east border was the salt sea, even unto the end of Jordan. And their border in the north quarter was from the bay of the sea at the uttermost part of Jordan:5 At ang hangganang silanganan ay ang Dagat na Alat, hanggang sa katapusan ng Jordan. At ang hangganan ng hilagaang dako ay mula sa dagat-dagatan ng dagat na nasa katapusan ng Jordan:
6 And the border went up to Bethhogla, and passed along by the north of Betharabah; and the border went up to the stone of Bohan the son of Reuben:6 At pasampa ang hangganan sa Beth-hogla, at patuloy sa hilagaan ng Beth-araba; at ang hangganan ay pasampa sa bato ni Bohan na anak ni Ruben:
7 And the border went up toward Debir from the valley of Achor, and so northward, looking toward Gilgal, that is before the going up to Adummim, which is on the south side of the river: and the border passed toward the waters of Enshemesh, and the goings out thereof were at Enrogel:7 At ang hangganan ay pasampa sa Debir mula sa libis ng Achor, at gayon sa dakong hilagaang paharap sa dakong Gilgal, na nasa tapat ng pagsampa sa Adumin, na nasa dakong timugan ng ilog: at ang hangganan ay patuloy sa tubig ng En-semes, at ang mga labasan niyaon ay sa En-rogel:
8 And the border went up by the valley of the son of Hinnom unto the south side of the Jebusite; the same is Jerusalem: and the border went up to the top of the mountain that lieth before the valley of Hinnom westward, which is at the end of the valley of the giants northward:8 At ang hangganan ay pasampa sa libis ng anak ni Hinnom hanggang sa dako ng Jebuseo na dakong timugan (na siya ring Jerusalem): at ang hangganan ay pasampa sa taluktok ng bundok na dumudoon sa harap ng libis ng Hinnom na dakong kalunuran, na sa kahulihulihang bahagi ng libis ng Rephaim na dakong hilagaan:
9 And the border was drawn from the top of the hill unto the fountain of the water of Nephtoah, and went out to the cities of mount Ephron; and the border was drawn to Baalah, which is Kirjathjearim:9 At ang hangganan ay paabot mula sa taluktok ng bundok hanggang sa bukal ng tubig ng Nephtoa, at palabas sa mga bayan ng bundok ng Ephron, at ang hangganan ay paabot sa Baala (na siya ring Chiriath-jearim):
10 And the border compassed from Baalah westward unto mount Seir, and passed along unto the side of mount Jearim, which is Chesalon, on the north side, and went down to Bethshemesh, and passed on to Timnah:10 At ang hangganan ay paliko mula sa Baala sa dakong kalunuran sa bundok ng Seir, at patuloy sa tabi ng bundok Jearim sa hilagaan (na siya ring Chesalon), at pababa sa Beth-semes at patuloy sa Timna.
11 And the border went out unto the side of Ekron northward: and the border was drawn to Shicron, and passed along to mount Baalah, and went out unto Jabneel; and the goings out of the border were at the sea.11 At ang hangganan ay palabas sa siping ng Ecron na dakong hilagaan; at ang hangganan ay paabot sa Sicheron, at patuloy sa bundok ng Baala, at palabas sa Jabneel; at ang mga labasan ng hangganan ay sa dagat.
12 And the west border was to the great sea, and the coast thereof. This is the coast of the children of Judah round about according to their families.12 At ang hangganang kalunuran ay ang malaking dagat, at ang hangganan niyaon. Ito ang hangganan ng mga anak ni Juda sa palibot, ayon sa kanilang mga angkan.
13 And unto Caleb the son of Jephunneh he gave a part among the children of Judah, according to the commandment of the LORD to Joshua, even the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron.13 At kay Caleb na anak ni Jephone ay nagbigay siya ng isang bahagi sa gitna ng mga anak ni Juda, ayon sa utos ng Panginoon kay Josue, sa makatuwid baga'y ang Chiriath-arba, na siyang Arba na ama ni Anac (na siya ring Hebron).
14 And Caleb drove thence the three sons of Anak, Sheshai, and Ahiman, and Talmai, the children of Anak.14 At pinalayas ni Caleb mula roon ang tatlong anak ni Anac: si Sesai, si Aiman at si Talmai, na mga anak ni Anac.
15 And he went up thence to the inhabitants of Debir: and the name of Debir before was Kirjathsepher.15 At siya'y sumampa mula roon laban sa mga taga Debir: ang pangalan nga ng Debir nang una ay Chiriath-sepher.
16 And Caleb said, He that smiteth Kirjathsepher, and taketh it, to him will I give Achsah my daughter to wife.16 At sinabi ni Caleb, Ang sumakit sa Chiriath-sepher at sumakop, sa kaniya ko papagaasawahin si Axa na aking anak na babae.
17 And Othniel the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it: and he gave him Achsah his daughter to wife.17 At sinakop ni Othoniel na anak ni Cenez, na kapatid ni Caleb: at pinapagasawa niya sa kaniya si Axa na kaniyang anak na babae.
18 And it came to pass, as she came unto him, that she moved him to ask of her father a field: and she lighted off her ass; and Caleb said unto her, What wouldest thou?18 At nangyari, nang si Axa ay malakip sa kaniya, na kinilos nito siya na humingi sa kaniyang ama ng isang parang: at siya'y bumaba sa kaniyang asno, at sinabi ni Caleb sa kaniya, Anong ibig mo?
19 Who answered, Give me a blessing; for thou hast given me a south land; give me also springs of water. And he gave her the upper springs, and the nether springs.19 At kaniyang sinabi, Pagpalain mo ako; sapagka't inilagay mo ako sa lupaing Timugan, ay bigyan mo rin ako ng mga bukal ng tubig. At ibinigay niya sa kaniya ang mga bukal sa itaas at ang mga bukal sa ibaba.
20 This is the inheritance of the tribe of the children of Judah according to their families.20 Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Juda ayon sa kanilang mga angkan.
21 And the uttermost cities of the tribe of the children of Judah toward the coast of Edom southward were Kabzeel, and Eder, and Jagur,21 At ang mga kaduluduluhang bayan ng lipi ng mga anak ni Juda sa dako ng hangganan ng Edom sa timugan ay Cabseel, at Eder, at Jagur,
22 And Kinah, and Dimonah, and Adadah,22 At Cina, at Dimona, at Adada,
23 And Kedesh, and Hazor, and Ithnan,23 At Cedes, at Asor, at Itnan,
24 Ziph, and Telem, and Bealoth,24 At Ziph, at Telem, at Bealoth,
25 And Hazor, Hadattah, and Kerioth, and Hezron, which is Hazor,25 At Asor-hadatta, at Cheriothhesron (na siya ring Asor),
26 Amam, and Shema, and Moladah,26 Amam, at Sema, at Molada,
27 And Hazargaddah, and Heshmon, and Bethpalet,27 At Asar-gadda, at Hesmon, at Beth-pelet,
28 And Hazarshual, and Beersheba, and Bizjothjah,28 At Hasar-sual, at Beer-seba, at Bizotia,
29 Baalah, and Iim, and Azem,29 Baala, at Iim, at Esem,
30 And Eltolad, and Chesil, and Hormah,30 At Eltolad, at Cesil, at Horma,
31 And Ziklag, and Madmannah, and Sansannah,31 At Siclag, at Madmanna, at Sansana,
32 And Lebaoth, and Shilhim, and Ain, and Rimmon: all the cities are twenty and nine, with their villages:32 At Lebaoth at Silim, at Ain at Rimmon: lahat ng mga bayan ay dalawang pu't siyam, pati ng mga nayon ng mga yaon.
33 And in the valley, Eshtaol, and Zoreah, and Ashnah,33 Sa mababang lupain: Estaol, at Sorea, at Asena,
34 And Zanoah, and Engannim, Tappuah, and Enam,34 At Zanoa, at En-gannim, Tappua, at En-am,
35 Jarmuth, and Adullam, Socoh, and Azekah,35 Jarmuth at Adullam, Socho at Aceca,
36 And Sharaim, and Adithaim, and Gederah, and Gederothaim; fourteen cities with their villages:36 At Saraim at Adithaim, at Gedera at Gederothaim; labing apat na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon.
37 Zenan, and Hadashah, and Migdalgad,37 Senan, at Hadasa, at Migdalgad;
38 And Dilean, and Mizpeh, and Joktheel,38 At Dilan, at Mizpe, at Jocteel,
39 Lachish, and Bozkath, and Eglon,39 Lachis, at Boscat, at Eglon,
40 And Cabbon, and Lahmam, and Kithlish,40 At Cabon, at Lamas, at Chitlis;
41 And Gederoth, Bethdagon, and Naamah, and Makkedah; sixteen cities with their villages:41 At Gederoth, at Beth-dagon, at Naama at Maceda: labing anim na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon.
42 Libnah, and Ether, and Ashan,42 Libna, at Ether, at Asan,
43 And Jiphtah, and Ashnah, and Nezib,43 At Jiphta, at Asna, at Nesib,
44 And Keilah, and Achzib, and Mareshah; nine cities with their villages:44 At Ceila, at Achzib, at Maresa; siyam na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon.
45 Ekron, with her towns and her villages:45 Ecron at ang mga bayan niyaon, at ang mga nayon niyaon:
46 From Ekron even unto the sea, all that lay near Ashdod, with their villages:46 Mula sa Ecron hanggang sa dagat, lahat na nasa siping ng Asdod pati ng mga nayon ng mga yaon.
47 Ashdod with her towns and her villages, Gaza with her towns and her villages, unto the river of Egypt, and the great sea, and the border thereof:47 Asdod, ang mga bayan niyaon at ang mga nayon niyaon, Gaza, ang mga bayan niyaon at ang mga nayon niyaon; hanggang sa batis ng Egipto, at ang malaking dagat at ang hangganan niyaon.
48 And in the mountains, Shamir, and Jattir, and Socoh,48 At sa lupaing maburol, Samir, at Jattir, at Soco,
49 And Dannah, and Kirjathsannah, which is Debir,49 At Danna, at Chiriat-sanna (na siyang Debir),
50 And Anab, and Eshtemoh, and Anim,50 At Anab, at Estemo, at Anim;
51 And Goshen, and Holon, and Giloh; eleven cities with their villages:51 At Gosen, at Olon, at Gilo: labing isang bayan pati ng mga nayon ng mga yaon.
52 Arab, and Dumah, and Eshean,52 Arab, at Dumah, at Esan,
53 And Janum, and Bethtappuah, and Aphekah,53 At Janum, at Beth-tappua, at Apheca:
54 And Humtah, and Kirjatharba, which is Hebron, and Zior; nine cities with their villages:54 At Humta, at Chiriath-arba (na siyang Hebron), at Sior; siyam na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon.
55 Maon, Carmel, and Ziph, and Juttah,55 Maon, Carmel, at Ziph, at Juta,
56 And Jezreel, and Jokdeam, and Zanoah,56 At Izreel, at Jocdeam, at Zanoa,
57 Cain, Gibeah, and Timnah; ten cities with their villages:57 Cain, Gibea, at Timna: sangpung bayan pati ng mga nayon ng mga yaon.
58 Halhul, Bethzur, and Gedor,58 Halhul, Beth-zur, at Gedor.
59 And Maarath, and Bethanoth, and Eltekon; six cities with their villages:59 At Maarath, at Beth-anoth, at Eltecon; anim na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon.
60 Kirjathbaal, which is Kirjathjearim, and Rabbah; two cities with their villages:60 Chiriath-baal (na siyang Chiriath-jearim), at Rabba: dalawang bayan pati ng mga nayon ng mga yaon.
61 In the wilderness, Betharabah, Middin, and Secacah,61 Sa ilang; Beth-araba, Middin, at Sechacha;
62 And Nibshan, and the city of Salt, and Engedi; six cities with their villages.62 At Nibsan, at ang Bayan ng Asin, at En-gedi: anim na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon.
63 As for the Jebusites the inhabitants of Jerusalem, the children of Judah could not drive them out: but the Jebusites dwell with the children of Judah at Jerusalem unto this day.63 At tungkol sa mga Jebuseo na mga taga Jerusalem ay hindi napalayas ng mga anak ni Juda: kundi ang mga Jebuseo ay nanahang kasama ng mga anak ni Juda sa Jerusalem hanggang sa araw na ito.