Chapter 33 - Numbers

1 These are the journeys of the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt with their armies under the hand of Moses and Aaron.1 Ito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel, nang sila'y magsilabas sa lupain ng Egipto, ayon sa kanilang mga hukbo sa ilalim ng kapangyarihan ni Moises at ni Aaron.
2 And Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of the LORD: and these are their journeys according to their goings out.2 At isinulat ni Moises ang kanilang mga pagyao ayon sa kanilang mga paglalakbay alinsunod sa utos ng Panginoon: at ito ang kanilang mga paglalakbay ayon sa kanilang mga pagyao.
3 And they departed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with an high hand in the sight of all the Egyptians.3 At sila'y nagsipaglakbay mula sa Rameses nang unang buwan, nang ikalabing limang araw ng unang buwan; nang kinabukasan pagkatapos ng paskua ay nagsialis ang mga anak ni Israel na may kamay na nakataas sa paningin ng lahat ng mga taga Egipto,
4 For the Egyptians buried all their firstborn, which the LORD had smitten among them: upon their gods also the LORD executed judgments.4 Samantalang inililibing ng mga taga Egipto ang lahat ng kanilang panganay, na nilipol ng Panginoon sa gitna nila: na pati ng kanilang mga dios ay hinatulan ng Panginoon.
5 And the children of Israel removed from Rameses, and pitched in Succoth.5 At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses at humantong sa Succoth.
6 And they departed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.6 At sila'y naglakbay mula sa Succoth at humantong sa Etham na nasa gilid ng ilang.
7 And they removed from Etham, and turned again unto Pihahiroth, which is before Baalzephon: and they pitched before Migdol.7 At sila'y naglakbay mula sa Etham, at lumiko sa Pi-hahiroth, na nasa tapat ng Baal-sephon: at humantong sa tapat ng Migdol.
8 And they departed from before Pihahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.8 At sila'y naglakbay mula sa tapat ng Hahiroth, at nagsipagdaan sa gitna ng dagat hanggang sa ilang: at sila'y naglakbay na tatlong araw sa ilang ng Etham at humantong sa Mara.
9 And they removed from Marah, and came unto Elim: and in Elim were twelve fountains of water, and threescore and ten palm trees; and they pitched there.9 At sila'y naglakbay mula sa Mara, at dumating sa Elim: at sa Elim ay may labing dalawang bukal ng tubig at pitong pung puno ng palma; at sila'y humantong doon.
10 And they removed from Elim, and encamped by the Red sea.10 At sila'y naglakbay mula sa Elim, at humantong sa tabi ng Dagat na Mapula.
11 And they removed from the Red sea, and encamped in the wilderness of Sin.11 At sila'y naglakbay mula sa Dagat na Mapula, at humantong sa ilang ng Zin.
12 And they took their journey out of the wilderness of Sin, and encamped in Dophkah.12 At sila'y naglakbay mula sa ilang ng Zin, at humantong sa Dophca.
13 And they departed from Dophkah, and encamped in Alush.13 At sila'y naglakbay mula sa Dophca, at humantong sa Alus.
14 And they removed from Alush, and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink.14 At sila'y naglakbay mula sa Alus, at humantong sa Rephidim, na doon, nga walang tubig na mainom ang bayan.
15 And they departed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai.15 At sila'y naglakbay mula sa Rephidim, at humantong sa ilang ng Sinai.
16 And they removed from the desert of Sinai, and pitched at Kibrothhattaavah.16 At sila'y naglakbay mula sa ilang ng Sinai, at humantong sa Kibroth-hataava.
17 And they departed from Kibrothhattaavah, and encamped at Hazeroth.17 At sila'y naglakbay mula sa Kibroth-hataava, at humantong sa Haseroth.
18 And they departed from Hazeroth, and pitched in Rithmah.18 At sila'y naglakbay mula sa Haseroth, at humantong sa Ritma.
19 And they departed from Rithmah, and pitched at Rimmonparez.19 At sila'y naglakbay mula sa Ritma, at humantong sa Rimmon-peres.
20 And they departed from Rimmonparez, and pitched in Libnah.20 At sila'y naglakbay mula sa Rimmon-peres, at humantong sa Libna.
21 And they removed from Libnah, and pitched at Rissah.21 At sila'y naglakbay mula sa Libna, at humantong sa Rissa.
22 And they journeyed from Rissah, and pitched in Kehelathah.22 At sila'y naglakbay mula sa Rissa, at humantong sa Ceelatha.
23 And they went from Kehelathah, and pitched in mount Shapher.23 At sila'y naglakbay mula sa Ceelatha at humantong sa bundok ng Sepher.
24 And they removed from mount Shapher, and encamped in Haradah.24 At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Sepher, at humantong sa Harada.
25 And they removed from Haradah, and pitched in Makheloth.25 At sila'y naglakbay mula sa Harada, at humantong sa Maceloth.
26 And they removed from Makheloth, and encamped at Tahath.26 At sila'y naglakbay mula sa Maceloth, at humantong sa Tahath.
27 And they departed from Tahath, and pitched at Tarah.27 At sila'y naglakbay mula sa Tahath at humantong sa Tara.
28 And they removed from Tarah, and pitched in Mithcah.28 At sila'y naglakbay mula sa Tara, at humantong sa Mithca.
29 And they went from Mithcah, and pitched in Hashmonah.29 At sila'y naglakbay mula sa Mithca, at humantong sa Hasmona.
30 And they departed from Hashmonah, and encamped at Moseroth.30 At sila'y naglakbay mula sa Hasmona, at humantong sa Moseroth.
31 And they departed from Moseroth, and pitched in Benejaakan.31 At sila'y naglakbay mula sa Moseroth, at humantong sa Bene-jaacan.
32 And they removed from Benejaakan, and encamped at Horhagidgad.32 At sila'y naglakbay mula sa Bene-jaacan, at humantong sa Horhagidgad.
33 And they went from Horhagidgad, and pitched in Jotbathah.33 At sila'y naglakbay mula sa Horhagidgad at humantong sa Jotbatha.
34 And they removed from Jotbathah, and encamped at Ebronah.34 At sila'y naglakbay mula sa Jotbatha, at humantong sa Abrona.
35 And they departed from Ebronah, and encamped at Eziongaber.35 At sila'y naglakbay mula sa Abrona, at humantong sa Esion-geber.
36 And they removed from Eziongaber, and pitched in the wilderness of Zin, which is Kadesh.36 At sila'y naglakbay mula sa Esion-geber, at humantong sa ilang ng Zin (na siya ring Cades).
37 And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.37 At sila'y naglakbay mula sa Cades, at humantong sa bundok ng Hor, sa gilid ng lupain ng Edom.
38 And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.38 At si Aaron na saserdote ay sumampa sa bundok ng Hor sa utos ng Panginoon, at namatay roon, sa ikaapat na pung taon, pagkaalis ng mga anak ni Israel sa lupain ng Egipto, sa ikalimang buwan, nang unang araw ng buwan.
39 And Aaron was an hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.39 At si Aaron ay may isang daan at dalawang pu't tatlong taon nang siya'y mamatay sa bundok ng Hor.
40 And king Arad the Canaanite, which dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.40 At ang Cananeo na hari sa Arad, na tumatahan sa Timugan, sa lupain ng Canaan, ay nakarinig ng pagdating ng mga anak ni Israel.
41 And they departed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.41 At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor, at humantong sa Salmona.
42 And they departed from Zalmonah, and pitched in Punon.42 At sila'y naglakbay mula sa Salmona, at humantong sa Phunon.
43 And they departed from Punon, and pitched in Oboth.43 At sila'y naglakbay mula sa Phunon, at humantong sa Oboth.
44 And they departed from Oboth, and pitched in Ijeabarim, in the border of Moab.44 At sila'y naglakbay mula sa Oboth, at humantong sa Igeabarim, sa hangganan ng Moab.
45 And they departed from Iim, and pitched in Dibongad.45 At sila'y naglakbay mula sa Igeabarim, at humantong sa Dibon-gad.
46 And they removed from Dibongad, and encamped in Almondiblathaim.46 At sila'y naglakbay mula sa Dibon-gad, at humantong sa Almon-diblathaim.
47 And they removed from Almondiblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, before Nebo.47 At sila'y naglakbay mula sa Almon-diblathaim, at humantong sa mga bundok ng Abarim, sa harap ng Nebo.
48 And they departed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho.48 At sila'y naglakbay mula sa mga bundok ng Abarim, at humantong sa mga kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jerico.
49 And they pitched by Jordan, from Bethjesimoth even unto Abelshittim in the plains of Moab.49 At sila'y humantong sa tabi ng Jordan, mula sa Beth-jesimoth hanggang sa Abel-sitim, sa mga kapatagan ng Moab.
50 And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,50 At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jerico, na sinasabi,
51 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are passed over Jordan into the land of Canaan;51 Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Pagtawid ninyo sa Jordan sa lupain ng Canaan,
52 Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places:52 Ay inyo ngang palalayasin ang lahat ng nananahan sa lupain sa harap ninyo, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga batong tinapyasan, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga larawang binubo, at inyong gigibain ang lahat ng kanilang mga mataas na dako:
53 And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein: for I have given you the land to possess it.53 At inyong ariin ang lupain, at tatahan kayo roon: sapagka't sa inyo ibinigay ko ang lupain upang ariin.
54 And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families: and to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall give the less inheritance: every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth; according to the tribes of your fathers ye shall inherit.54 At inyong aariin ang lupain sa sapalaran ayon sa inyong mga angkan; sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana, at sa kaunti ay magbibigay kayo ng kaunting mana: kung kanino mahulog ang palad sa bawa't isa, ay yaon ang magiging kaniya; ayon sa mga lipi ng inyong mga magulang ay inyong mamanahin.
55 But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell.55 Nguni't kung hindi ninyo palalayasin ang mga nananahanan sa lupain sa harap ninyo; ay magiging parang mga tibo nga sa inyong mga mata, at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran ang mga ititira ninyo sa kanila, at kanilang babagabagin kayo sa lupain na inyong tinatahanan.
56 Moreover it shall come to pass, that I shall do unto you, as I thought to do unto them.56 At mangyayari, na kung ano ang iniisip kong gawin sa kanila, ay gayon ang gagawin ko sa inyo.