Chapter 100 - Psalms

A Psalm of praise.
1 Make a joyful noise unto the LORD, all ye lands.1 Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain.
2 Serve the LORD with gladness: come before his presence with singing.2 Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon; magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan.
3 Know ye that the LORD he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.3 Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Dios; siya ang lumalang sa atin, at tayo'y kaniya: tayo'y kaniyang bayan, at mga tupa ng kaniyang pastulan.
4 Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise: be thankful unto him, and bless his name.4 Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuang-daan na may pagpapasalamat, at sa kaniyang looban na may pagpupuri: mangagpasalamat kayo sa kaniya, at purihin ninyo ang kaniyang pangalan.
5 For the LORD is good; his mercy is everlasting; and his truth endureth to all generations.5 Sapagka't ang Panginoon ay mabuti; ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man; at ang kaniyang pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi.