Chapter 104 - Psalms

1 Bless the LORD, O my soul. O LORD my God, thou art very great; thou art clothed with honour and majesty.1 Purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko. Oh Panginoon kong Dios ikaw ay totoong dakila; ikaw ay nabibihisan ng karangalan at kamahalan.
2 Who coverest thyself with light as with a garment: who stretchest out the heavens like a curtain:2 Na siyang nagbabalot sa iyo ng liwanag na parang bihisan; na siyang naguunat ng mga langit na parang tabing:
3 Who layeth the beams of his chambers in the waters: who maketh the clouds his chariot: who walketh upon the wings of the wind:3 Na siyang naglalagay ng mga tahilan ng kaniyang mga silid sa tubig; na siyang gumagawa sa mga alapaap na kaniyang karro; na siyang lumalakad sa mga pakpak ng hangin:
4 Who maketh his angels spirits; his ministers a flaming fire:4 Na siyang gumagawa sa mga hangin na mga sugo niya; ang kaniyang mga tagapangasiwa ay alab ng apoy:
5 Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever.5 Na siyang naglagay ng mga patibayan ng lupa, upang huwag makilos magpakailan man,
6 Thou coveredst it with the deep as with a garment: the waters stood above the mountains.6 Iyong tinakpan ng kalaliman na tila isang bihisan; ang tubig ay tumatayo sa itaas ng mga bundok.
7 At thy rebuke they fled; at the voice of thy thunder they hasted away.7 Sa iyong pagsaway sila'y nagsitakas; sa hugong ng iyong kulog ay nagmadaling nagsialis sila;
8 They go up by the mountains; they go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them.8 Sila'y nagsiahon sa mga bundok, sila'y nagsilusong sa mga libis, sa dako mong itinatag ukol sa kanila.
9 Thou hast set a bound that they may not pass over; that they turn not again to cover the earth.9 Ikaw ay naglagay ng hangganan upang sila'y huwag makaraan; upang sila'y huwag magsibalik na tumakip sa lupa.
10 He sendeth the springs into the valleys, which run among the hills.10 Siya'y nagsusugo ng mga bukal sa mga libis; nagsisiagos sa gitna ng mga bundok:
11 They give drink to every beast of the field: the wild asses quench their thirst.11 Sila'y nagpapainom sa bawa't hayop sa parang; nangagpapatid-uhaw ang mga mailap na asno.
12 By them shall the fowls of the heaven have their habitation, which sing among the branches.12 Sa tabi nila ay nagkaroon ng kanilang tahanan ang mga ibon sa himpapawid, sila'y nagsisiawit sa mga sanga.
13 He watereth the hills from his chambers: the earth is satisfied with the fruit of thy works.13 Kaniyang dinidilig ang mga bundok mula sa kaniyang mga silid: ang lupa'y busog sa bunga ng iyong mga gawa.
14 He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man: that he may bring forth food out of the earth;14 Kaniyang pinatutubo ang damo para sa mga hayop, at ang gugulayin sa paglilingkod sa tao: upang siya'y maglabas ng pagkain sa lupa:
15 And wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man's heart.15 At ng alak na nagpapasaya sa puso ng tao, at ng langis upang pasilangin ang kaniyang mukha, at ng tinapay na nagpapalakas ng puso ng tao.
16 The trees of the LORD are full of sap; the cedars of Lebanon, which he hath planted;16 Ang mga punong kahoy ng Panginoon ay busog; ang mga sedro sa Libano, na kaniyang itinanim;
17 Where the birds make their nests: as for the stork, the fir trees are her house.17 Na pinamumugaran ng mga ibon: tungkol sa tagak, ang mga puno ng abeto ay kaniyang bahay.
18 The high hills are a refuge for the wild goats; and the rocks for the conies.18 Ang mga mataas na bundok ay para sa mga mailap na kambing; ang mga malalaking bato ay kanlungan ng mga coneho.
19 He appointed the moon for seasons: the sun knoweth his going down.19 Kaniyang itinakda ang buwan sa mga panahon: nalalaman ng araw ang kaniyang paglubog.
20 Thou makest darkness, and it is night: wherein all the beasts of the forest do creep forth.20 Iyong ginagawa ang kadiliman at nagiging gabi; na iginagalaw ng lahat na hayop sa gubat.
21 The young lions roar after their prey, and seek their meat from God.21 Umuungal ang mga batang leon sa pagsunod sa mahuhuli nila, at hinahanap sa Dios ang kanilang pagkain.
22 The sun ariseth, they gather themselves together, and lay them down in their dens.22 Ang araw ay sumisikat sila'y nagsisialis, at nangahihiga sa kanilang mga yungib.
23 Man goeth forth unto his work and to his labour until the evening.23 Lumalabas ang tao sa kaniyang gawain, at sa kaniyang gawa hanggang sa kinahapunan.
24 O LORD, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches.24 Oh Panginoon, pagka sarisari ng iyong mga gawa! sa karunungan ay ginawa mo silang lahat: ang lupa ay puno ng iyong kayamanan.
25 So is this great and wide sea, wherein are things creeping innumerable, both small and great beasts.25 Nandoon ang dagat, na malaki at maluwang, na ginagalawan ng di mabilang na mga bagay, ng mga munti at ng mga malaking hayop din naman.
26 There go the ships: there is that leviathan, whom thou hast made to play therein.26 Doo'y nagsisiyaon ang mga sasakyan: nandoon ang buwaya na iyong nilikha upang maglibang doon.
27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season.27 Lahat ng ito ay nangaghihintay sa iyo, upang iyong mabigyan sila ng kanilang pagkain sa ukol na kapanahunan.
28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good.28 Ang iyong ibinibigay sa kanila ay pinipisan nila; iyong ibinubukas ang iyong kamay, sila'y nangabubusog ng kabutihan.
29 Thou hidest thy face, they are troubled: thou takest away their breath, they die, and return to their dust.29 Iyong ikinukubli ang iyong mukha, sila'y nangababagabag; iyong inaalis ang kanilang hininga, sila'y nangamamatay, at nagsisibalik sa kanilang pagkaalabok.
30 Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth.30 Iyong sinusugo ang iyong Espiritu, sila'y nangalalalang; at iyong binabago ang balat ng lupa.
31 The glory of the LORD shall endure for ever: the LORD shall rejoice in his works.31 Manatili nawa ang kaluwalhatian ng Panginoon kailan man; magalak nawa ang Panginoon sa kaniyang mga gawa:
32 He looketh on the earth, and it trembleth: he toucheth the hills, and they smoke.32 Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig: kaniyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok.
33 I will sing unto the LORD as long as I live: I will sing praise to my God while I have my being.33 Aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay: ako'y aawit ng pagpuri sa aking Dios, samantalang mayroon akong kabuhayan.
34 My meditation of him shall be sweet: I will be glad in the LORD.34 Matamisin nawa niya ang aking pagbubulay: ako'y magagalak sa Panginoon.
35 Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the LORD, O my soul. Praise ye the LORD.35 Malipol nawa ang mga makasalanan sa lupa, at mawala nawa ang masama. Purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko. Purihin ninyo ang Panginoon.