Chapter 106 - Psalms

1 Praise ye the LORD. O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.1 Purihin ninyo ang Panginoon. Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka't siya'y mabuti; sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.
2 Who can utter the mighty acts of the LORD? who can shew forth all his praise?2 Sinong makapagbabadya ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon, o makapagpapakilala ng buo niyang kapurihan?
3 Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times.3 Mapalad silang nangagiingat ng kahatulan, at siyang gumagawa ng katuwiran sa buong panahon.
4 Remember me, O LORD, with the favour that thou bearest unto thy people: O visit me with thy salvation;4 Alalahanin mo ako, Oh Panginoon, ng lingap na iyong ipinagkaloob sa iyong bayan; Oh dalawin mo ako ng iyong pagliligtas:
5 That I may see the good of thy chosen, that I may rejoice in the gladness of thy nation, that I may glory with thine inheritance.5 Upang makita ko ang kaginhawahan ng iyong hirang, upang ako'y magalak sa kasayahan ng iyong bansa, upang ako'y lumuwalhati na kasama ng iyong mana.
6 We have sinned with our fathers, we have committed iniquity, we have done wickedly.6 Kami ay nangagkasala na kasama ng aming mga magulang, kami ay nangakagawa ng kasamaan, kami ay nagsigawa ng masama.
7 Our fathers understood not thy wonders in Egypt; they remembered not the multitude of thy mercies; but provoked him at the sea, even at the Red sea.7 Hindi naunawa ng aming mga magulang ang iyong mga kababalaghan sa Egipto; hindi nila inalaala ang karamihan ng iyong mga kagandahang-loob, kundi naging mapanghimagsik sa dagat, sa makatuwid baga'y sa Dagat na Mapula.
8 Nevertheless he saved them for his name's sake, that he might make his mighty power to be known.8 Gayon ma'y iniligtas niya sila dahil sa kaniyang pangalan, upang kaniyang maipabatid ang kaniyang matibay na kapangyarihan.
9 He rebuked the Red sea also, and it was dried up: so he led them through the depths, as through the wilderness.9 Kaniyang sinaway naman ang Dagat na Mapula, at natuyo: sa gayo'y pinatnubayan niya sila sa mga kalaliman, na parang ilang.
10 And he saved them from the hand of him that hated them, and redeemed them from the hand of the enemy.10 At iniligtas niya sila sa kamay ng nangagtatanim sa kanila, at tinubos niya sila sa kamay ng kaaway.
11 And the waters covered their enemies: there was not one of them left.11 At tinabunan ng tubig ang kanilang mga kaaway: walang nalabi sa kanila kahit isa.
12 Then believed they his words; they sang his praise.12 Nang magkagayo'y sinampalatayanan nila ang kaniyang mga salita; inawit nila ang kaniyang kapurihan.
13 They soon forgat his works; they waited not for his counsel:13 Nilimot nilang madali ang kaniyang mga gawa; hindi sila naghintay sa kaniyang payo:
14 But lusted exceedingly in the wilderness, and tempted God in the desert.14 Kundi nagnais ng di kawasa sa ilang, at tinukso ang Dios sa ilang.
15 And he gave them their request; but sent leanness into their soul.15 At binigyan niya sila ng kanilang hiling; nguni't pinangayayat ang kanilang kaluluwa.
16 They envied Moses also in the camp, and Aaron the saint of the LORD.16 Kanilang pinanaghilian naman si Moises sa kampamento, at si Aaron na banal ng Panginoon.
17 The earth opened and swallowed up Dathan, and covered the company of Abiram.17 Ang lupa ay bumuka, at nilamon si Dathan, at tinakpan ang pulutong ni Abiram.
18 And a fire was kindled in their company; the flame burned up the wicked.18 At apoy ay nagningas sa kanilang pulutong; sinunog ng liyab ang mga masama,
19 They made a calf in Horeb, and worshipped the molten image.19 Sila'y nagsigawa ng guya sa Horeb, at nagsisamba sa larawang binubo.
20 Thus they changed their glory into the similitude of an ox that eateth grass.20 Ganito nila pinapagbago ang kanilang kaluwalhatian sa wangis ng baka na kumakain ng damo.
21 They forgat God their saviour, which had done great things in Egypt;21 Nilimot nila ang Dios na kanilang tagapagligtas, na gumawa ng mga dakilang bagay sa Egipto;
22 Wondrous works in the land of Ham, and terrible things by the Red sea.22 Kagilagilalas na mga gawa sa lupain ng Cham, at kakilakilabot na mga bagay sa Dagat na Mapula.
23 Therefore he said that he would destroy them, had not Moses his chosen stood before him in the breach, to turn away his wrath, lest he should destroy them.23 Kaya't sinabi niya, na kaniyang lilipulin sila, kung si Moises na kaniyang hirang ay hindi humarap sa kaniya sa bitak, upang pawiin ang kaniyang poot, upang huwag niyang lipulin sila.
24 Yea, they despised the pleasant land, they believed not his word:24 Oo, kanilang hinamak ang maligayang lupain, hindi nila sinampalatayanan ang kaniyang salita;
25 But murmured in their tents, and hearkened not unto the voice of the LORD.25 Kundi nangagsiungol sa kanilang mga tolda, at hindi nangakinig sa tinig ng Panginoon.
26 Therefore he lifted up his hand against them, to overthrow them in the wilderness:26 Kaya't kaniyang isinumpa sa kanila, na kaniyang ibubulid sila sa ilang:
27 To overthrow their seed also among the nations, and to scatter them in the lands.27 At kaniyang ibubulid ang kanilang binhi sa mga bansa, at pangalatin sila sa mga lupain.
28 They joined themselves also unto Baalpeor, and ate the sacrifices of the dead.28 Sila'y nangakilakip naman sa diosdiosang Baal-peor, at nagsikain ng mga hain sa mga patay.
29 Thus they provoked him to anger with their inventions: and the plague brake in upon them.29 Ganito minungkahi nila siya sa galit ng kanilang mga gawa; at ang salot ay lumitaw sa kanila.
30 Then stood up Phinehas, and executed judgment: and so the plague was stayed.30 Nang magkagayo'y tumayo si Phinees, at gumawa ng kahatulan: at sa gayo'y tumigil ang salot.
31 And that was counted unto him for righteousness unto all generations for evermore.31 At nabilang sa kaniya na katuwiran, sa lahat ng sali't saling lahi magpakailan man.
32 They angered him also at the waters of strife, so that it went ill with Moses for their sakes:32 Kanilang ginalit din siya sa tubig ng Meriba, na anopa't naging masama kay Moises dahil sa kanila:
33 Because they provoked his spirit, so that he spake unadvisedly with his lips.33 Sapagka't sila'y mapanghimagsik laban sa kaniyang diwa, at siya'y nagsalita ng walang pakundangan ng kaniyang mga labi.
34 They did not destroy the nations, concerning whom the LORD commanded them:34 Hindi nila nilipol ang mga bayan, gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanila;
35 But were mingled among the heathen, and learned their works.35 Kundi nangakihalo sa mga bansa, at nangatuto ng kanilang mga gawa:
36 And they served their idols: which were a snare unto them.36 At sila'y nangaglingkod sa kanilang mga diosdiosan; na naging silo sa kanila:
37 Yea, they sacrificed their sons and their daughters unto devils,37 Oo, kanilang inihain ang kanilang mga anak na lalake at babae sa mga demonio,
38 And shed innocent blood, even the blood of their sons and of their daughters, whom they sacrificed unto the idols of Canaan: and the land was polluted with blood.38 At nagbubo ng walang salang dugo, sa makatuwid baga'y ng dugo ng kanilang mga anak na lalake at babae, na kanilang inihain sa diosdiosan ng Canaan; at ang lupain ay nadumhan ng dugo.
39 Thus were they defiled with their own works, and went a whoring with their own inventions.39 Ganito sila nagpakahawa sa kanilang mga gawa, at nagsiyaong nagpakarumi sa kanilang mga gawa.
40 Therefore was the wrath of the LORD kindled against his people, insomuch that he abhorred his own inheritance.40 Kaya't nagalab ang pagiinit ng Panginoon laban sa kaniyang bayan, at kinayamutan niya ang kaniyang pamana.
41 And he gave them into the hand of the heathen; and they that hated them ruled over them.41 At ibinigay niya sila sa kamay ng mga bansa; at silang nangagtatanim sa kanila ay nangagpuno sa kanila.
42 Their enemies also oppressed them, and they were brought into subjection under their hand.42 Pinighati naman sila ng kanilang mga kaaway, at sila'y nagsisuko sa kanilang kamay.
43 Many times did he deliver them; but they provoked him with their counsel, and were brought low for their iniquity.43 Madalas na iligtas niya sila; nguni't sila'y mapanghimagsik sa kanilang payo, at nangababa sila sa kanilang kasamaan.
44 Nevertheless he regarded their affliction, when he heard their cry:44 Gayon ma'y nilingap niya ang kanilang kahirapan, nang kaniyang marinig ang kanilang daing:
45 And he remembered for them his covenant, and repented according to the multitude of his mercies.45 At kaniyang inalaala sa kanila ang kaniyang tipan, at nagsisi ayon sa karamihan ng kaniyang mga kagandahang-loob.
46 He made them also to be pitied of all those that carried them captives.46 Ginawa naman niyang sila'y kaawaan niyaong lahat na nangagdalang bihag sa kanila.
47 Save us, O LORD our God, and gather us from among the heathen, to give thanks unto thy holy name, and to triumph in thy praise.47 Iligtas mo kami, Oh Panginoon naming Dios, at pisanin mo kami na mula sa mga bansa, upang mangagpasalamat sa iyong banal na pangalan, at mangagtagumpay sa iyong kapurihan.
48 Blessed be the LORD God of Israel from everlasting to everlasting: and let all the people say, Amen. Praise ye the LORD.48 Purihin ang Panginoon, ang Dios ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. At sabihin ng buong bayan, Siya nawa. Purihin ninyo ang Panginoon.