Chapter 107 - Psalms

1 O give thanks unto the LORD, for he is good: for his mercy endureth for ever.1 Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka't siya'y mabuti: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.
2 Let the redeemed of the LORD say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;2 Sabihing gayon ng tinubos ng Panginoon, na kaniyang tinubos sa kamay ng kaaway;
3 And gathered them out of the lands, from the east, and from the west, from the north, and from the south.3 At mga pinisan mula sa mga lupain, mula sa silanganan, at mula sa kalunuran, mula sa hilagaan at mula sa timugan.
4 They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to dwell in.4 Sila'y nagsilaboy sa ilang, sa ulilang landas; sila'y hindi nakasumpong ng bayang tahanan.
5 Hungry and thirsty, their soul fainted in them.5 Gutom at uhaw, ang kanilang kaluluwa'y nanglupaypay sa kanila.
6 Then they cried unto the LORD in their trouble, and he delivered them out of their distresses.6 Nang magkagayo'y nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan.
7 And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation.7 Pinatnubayan naman niya sila sa matuwid na daan, upang sila'y magsiyaon sa bayang tahanan.
8 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!8 Oh purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kaniyang kagandahang-loob, at dahil sa kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao!
9 For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.9 Sapagka't kaniyang binigyang kasiyahan ang nananabik na kaluluwa, at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan.
10 Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron;10 Ang gayong tumatahan sa kadiliman, at sa lilim ng kamatayan, na natatali sa dalamhati at pangaw;
11 Because they rebelled against the words of God, and contemned the counsel of the most High:11 Sapagka't sila'y nanghimagsik laban sa mga salita ng Dios, at hinamak ang payo ng Kataastaasan:
12 Therefore he brought down their heart with labour; they fell down, and there was none to help.12 Kaya't kaniyang ibinaba ang kanilang puso na may hirap; sila'y nangabuwal, at walang sumaklolo.
13 Then they cried unto the LORD in their trouble, and he saved them out of their distresses.13 Nang magkagayo'y nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan.
14 He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder.14 Inilabas niya sila sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, at pinatid ang kanilang mga tali.
15 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!15 Oh purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kaniyang kagandahang-loob, at dahil sa kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao!
16 For he hath broken the gates of brass, and cut the bars of iron in sunder.16 Sapagka't kaniyang sinira ang mga pintuang-bayan na tanso, at pinutol ang mga halang na bakal.
17 Fools because of their transgression, and because of their iniquities, are afflicted.17 Mga mangmang dahil sa kanilang mga pagsalangsang, at dahil sa kanilang mga kasamaan ay nadadalamhati.
18 Their soul abhorreth all manner of meat; and they draw near unto the gates of death.18 Kinayayamutan ng kanilang kaluluwa ang sarisaring pagkain; at sila'y nagsisilapit sa mga pintuan ng kamatayan,
19 Then they cry unto the LORD in their trouble, and he saveth them out of their distresses.19 Nang magkagayo'y nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan.
20 He sent his word, and healed them, and delivered them from their destructions.20 Sinugo niya ang kaniyang salita, at pinagaling sila, at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak.
21 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!21 Oh purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kaniyang kagandahang-loob, at dahil sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao!
22 And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare his works with rejoicing.22 At mangaghandog sila ng mga hain na pasalamat, at ipahayag ang kaniyang mga gawa na may awitan.
23 They that go down to the sea in ships, that do business in great waters;23 Silang nagsisibaba sa dagat sa mga sasakyan, na nangangalakal sa mga malawak na tubig;
24 These see the works of the LORD, and his wonders in the deep.24 Ang mga ito'y nangakakakita ng mga gawa ng Panginoon, at ng kaniyang mga kababalaghan sa kalaliman.
25 For he commandeth, and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof.25 Sapagka't siya'y naguutos, at nagpapaunos, na nagbabangon ng mga alon niyaon.
26 They mount up to the heaven, they go down again to the depths: their soul is melted because of trouble.26 Nagsisitaas sa mga langit, nagsisibaba uli sa mga kalaliman: ang kanilang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan.
27 They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits' end.27 Sila'y hahampashampas na paroo't parito, at gigiraygiray na parang lasing, at ang kanilang karunungan ay nawala.
28 Then they cry unto the LORD in their trouble, and he bringeth them out of their distresses.28 Nang magkagayo'y nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan, at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan.
29 He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still.29 Kaniyang pinahihimpil ang bagyo, na anopa't ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik.
30 Then are they glad because they be quiet; so he bringeth them unto their desired haven.30 Nang magkagayo'y natutuwa sila, dahil sa sila'y tiwasay. Sa gayo'y kaniyang dinadala sila sa daongang kanilang ibigin.
31 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!31 Oh purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kaniyang kagandahang-loob, at dahil sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao!
32 Let them exalt him also in the congregation of the people, and praise him in the assembly of the elders.32 Ibunyi rin naman nila siya sa kapulungan ng bayan, at purihin siya sa upuan ng mga matanda.
33 He turneth rivers into a wilderness, and the watersprings into dry ground;33 Kaniyang pinapagiging ilang ang mga ilog, at uhaw na lupa ang mga bukal:
34 A fruitful land into barrenness, for the wickedness of them that dwell therein.34 Na maalat na ilang ang mainam na lupain, dahil sa kasamaan nila na nagsisitahan doon.
35 He turneth the wilderness into a standing water, and dry ground into watersprings.35 Kaniyang pinapagiging lawa ng mga tubig ang ilang, at mga bukal ang tuyong lupain.
36 And there he maketh the hungry to dwell, that they may prepare a city for habitation;36 At kaniyang pinatatahan doon ang gutom, upang makapaghanda sila ng bayang tahanan;
37 And sow the fields, and plant vineyards, which may yield fruits of increase.37 At maghasik sa mga bukid, at magtanim ng mga ubasan, at magtamo ng mga bunga na pakinabang.
38 He blesseth them also, so that they are multiplied greatly; and suffereth not their cattle to decrease.38 Kaniya namang pinagpapala sila, na anopa't sila'y lubhang nagsisidami; at hindi tinitiis na ang kanilang kawan ay magkulang.
39 Again, they are minished and brought low through oppression, affliction, and sorrow.39 Muli, sila'y nakulangan at nahapay sa kapighatian, kabagabagan, at kahirapan.
40 He poureth contempt upon princes, and causeth them to wander in the wilderness, where there is no way.40 Kaniyang ibinubugso ang kadustaan sa mga pangulo, at kaniyang pinagagala sila sa ilang na walang lansangan.
41 Yet setteth he the poor on high from affliction, and maketh him families like a flock.41 Gayon ma'y iniuupo niya sa mataas ang mapagkailangan mula sa kadalamhatian, at ginagawan siya ng mga angkan na parang kawan.
42 The righteous shall see it, and rejoice: and all iniquity shall stop her mouth.42 Makikita ng matuwid, at matutuwa; at titikumin ng lahat ng kasamaan ang kaniyang bibig.
43 Whoso is wise, and will observe these things, even they shall understand the lovingkindness of the LORD.43 Kung sino ang pantas ay magbulay sa mga bagay na ito, at kanilang magugunita ang mga kagandahang-loob ng Panginoon.