Chapter 108 - Psalms

A Song or Psalm of David.
1 O God, my heart is fixed; I will sing and give praise, even with my glory.1 Ang aking puso'y matatag, Oh Dios; ako'y aawit, oo, ako'y aawit ng mga pagpuri, ng aking kaluwalhatian.
2 Awake, psaltery and harp: I myself will awake early.2 Kayo'y gumising, salterio at alpa: ako ma'y gigising na maaga.
3 I will praise thee, O LORD, among the people: and I will sing praises unto thee among the nations.3 Ako'y magpapasalamat sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bayan: at ako'y aawit ng mga pagpuri sa iyo sa gitna ng mga bansa.
4 For thy mercy is great above the heavens: and thy truth reacheth unto the clouds.4 Sapagka't ang iyong kagandahang-loob ay dakila sa itaas sa mga langit, at ang iyong katotohanan ay umaabot sa mga alapaap.
5 Be thou exalted, O God, above the heavens: and thy glory above all the earth;5 Mabunyi ka, Oh Dios, sa itaas sa mga langit: at ang iyong kaluwalhatian sa ibabaw ng buong lupa.
6 That thy beloved may be delivered: save with thy right hand, and answer me.6 Upang ang iyong minamahal ay maligtas, magligtas ka ng iyong kanan, at sagutin mo kami.
7 God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.7 Nagsalita ang Dios sa kaniyang kabanalan; ako'y magsasaya: aking hahatiin ang Sichem, at susukatin ko ang libis ng Sucoth.
8 Gilead is mine; Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;8 Galaad ay akin; Manases ay akin; ang Ephraim naman ay sanggalang ng aking ulo: Juda'y aking cetro.
9 Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe; over Philistia will I triumph.9 Moab ay aking hugasan; sa Edom ay ihahagis ko ang aking panyapak: sa Filistia ay hihiyaw ako.
10 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?10 Sinong magpapasok sa akin sa bayang nakukutaan? Sinong papatnubay sa akin hanggang sa Edom?
11 Wilt not thou, O God, who hast cast us off? and wilt not thou, O God, go forth with our hosts?11 Hindi ba ikaw Oh Dios na nagtakuwil sa amin, at hindi lumalabas, Oh Dios, na kasama ng aming mga hukbo?
12 Give us help from trouble: for vain is the help of man.12 Gawaran mo kami ng tulong laban sa kaaway; sapagka't walang kabuluhan ang tulong ng tao.
13 Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.13 Sa tulong ng Dios ay gagawa kaming may katapangan: sapagka't siya ang yayapak sa aming mga kaaway.