Chapter 109 - Psalms

To the chief Musician, A Psalm of David.
1 Hold not thy peace, O God of my praise;1 Huwag kang mapayapa, Oh Dios na aking kapurihan;
2 For the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are opened against me: they have spoken against me with a lying tongue.2 Sapagka't ang bibig ng masama at ang bibig ng magdaraya ay ibinuka nila laban sa akin: sila'y nangagsalita sa akin na may sinungaling na dila.
3 They compassed me about also with words of hatred; and fought against me without a cause.3 Kanilang kinulong ako sa palibot ng mga salitang pagtatanim, at nagsilaban sa akin ng walang kadahilanan.
4 For my love they are my adversaries: but I give myself unto prayer.4 Sa kabayaran ng aking pagibig ay mga kaaway ko sila: nguni't ako'y tumatalaga sa dalangin.
5 And they have rewarded me evil for good, and hatred for my love.5 At iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, at pagtatanim sa pagibig ko.
6 Set thou a wicked man over him: and let Satan stand at his right hand.6 Lagyan mo ng masamang tao siya: at tumayo nawa ang isang kaaway sa kaniyang kanan.
7 When he shall be judged, let him be condemned: and let his prayer become sin.7 Pagka siya'y nahatulan, lumabas nawa siyang salarin; at maging kasalanan nawa ang kaniyang dalangin.
8 Let his days be few; and let another take his office.8 Maging kaunti nawa ang kaniyang mga kaarawan; at kunin nawa ng iba ang kaniyang katungkulan.
9 Let his children be fatherless, and his wife a widow.9 Maulila nawa ang kaniyang mga anak, at mabao ang kaniyang asawa.
10 Let his children be continually vagabonds, and beg: let them seek their bread also out of their desolate places.10 Magsilaboy nawa ang kaniyang mga anak, at mangagpalimos; at hanapin nila ang kanilang pagkain sa kanilang mga dakong guho.
11 Let the extortioner catch all that he hath; and let the strangers spoil his labour.11 Kunin nawa ng manglulupig ang lahat niyang tinatangkilik; at samsamin ng mga taga ibang lupa ang kaniyang mga gawa.
12 Let there be none to extend mercy unto him: neither let there be any to favour his fatherless children.12 Mawalan nawa ng maawa sa kaniya; at mawalan din ng maawa sa kaniyang mga anak na ulila.
13 Let his posterity be cut off; and in the generation following let their name be blotted out.13 Mahiwalay nawa ang kaniyang kaapuapuhan; sa lahing darating ay mapawi ang kaniyang pangalan.
14 Let the iniquity of his fathers be remembered with the LORD; and let not the sin of his mother be blotted out.14 Maalaala nawa ng Panginoon ang kasamaan ng kaniyang mga magulang; at huwag mapawi ang kasalanan ng kaniyang ina,
15 Let them be before the LORD continually, that he may cut off the memory of them from the earth.15 Mangalagay nawa silang lagi sa harap ng Panginoon, upang ihiwalay niya ang alaala sa kanila sa lupa.
16 Because that he remembered not to shew mercy, but persecuted the poor and needy man, that he might even slay the broken in heart.16 Sapagka't hindi niya naalaalang magpakita ng kaawaan, kundi hinabol ang dukha at mapagkailangan, at ang may bagbag na puso, upang patayin.
17 As he loved cursing, so let it come unto him: as he delighted not in blessing, so let it be far from him.17 Oo, kaniyang inibig ang sumpa, at dumating sa kaniya; at hindi siya nalulugod sa pagpapala, at malayo sa kaniya.
18 As he clothed himself with cursing like as with his garment, so let it come into his bowels like water, and like oil into his bones.18 Nagsusuot naman siya ng sumpa na parang kaniyang damit, at nasok sa kaniyang mga loob na bahagi na parang tubig, at parang langis sa kaniyang mga buto.
19 Let it be unto him as the garment which covereth him, and for a girdle wherewith he is girded continually.19 Sa kaniya'y maging gaya nawa ng balabal na ibinabalabal, at gaya ng bigkis na ibinibigkis na lagi.
20 Let this be the reward of mine adversaries from the LORD, and of them that speak evil against my soul.20 Ito ang kagantihan sa aking mga kaaway na mula sa Panginoon, at sa kanilang nangagsasalita ng kasamaan laban sa aking kaluluwa.
21 But do thou for me, O GOD the Lord, for thy name's sake: because thy mercy is good, deliver thou me.21 Nguni't gumawa kang kasama ko, Oh Dios na Panginoon, alang-alang sa iyong pangalan: sapagka't ang iyong kagandahang-loob ay mabuti, iligtas mo ako,
22 For I am poor and needy, and my heart is wounded within me.22 Sapagka't ako'y dukha at mapagkailangan, at ang aking puso ay nasaktan sa loob ko.
23 I am gone like the shadow when it declineth: I am tossed up and down as the locust.23 Ako'y yumayaong gaya ng lilim pagka kumikiling: ako'y itinataas at ibinababa ng hangin na parang balang.
24 My knees are weak through fasting; and my flesh faileth of fatness.24 Ang aking mga tuhod ay mahina sa pagaayuno, at ang aking laman ay nagkukulang ng katabaan.
25 I became also a reproach unto them: when they looked upon me they shaked their heads.25 Ako nama'y naging kadustaan sa kanila: pagka kanilang nakikita ako, kanilang pinagagalawgalaw ang kanilang ulo.
26 Help me, O LORD my God: O save me according to thy mercy:26 Tulungan mo ako, Oh Panginoon kong Dios; Oh iligtas mo ako ayon sa iyong kagandahang-loob:
27 That they may know that this is thy hand; that thou, LORD, hast done it.27 Upang kanilang maalaman na ito'y iyong kamay; na ikaw, Panginoon, ang may gawa.
28 Let them curse, but bless thou: when they arise, let them be ashamed; but let thy servant rejoice.28 Sumumpa sila, nguni't magpapala ka: pagka sila'y nagsibangon, sila'y mangapapahiya, nguni't ang iyong lingkod ay magagalak.
29 Let mine adversaries be clothed with shame, and let them cover themselves with their own confusion, as with a mantle.29 Manamit ng kasiraang puri ang mga kaaway ko, at matakpan sila ng kanilang sariling kahihiyan na parang balabal.
30 I will greatly praise the LORD with my mouth; yea, I will praise him among the multitude.30 Ako'y magpapasalamat ng marami ng aking bibig sa Panginoon; Oo, aking pupurihin siya sa gitna ng karamihan.
31 For he shall stand at the right hand of the poor, to save him from those that condemn his soul.31 Sapagka't siya'y tatayo sa kanan ng mapagkailangan, upang iligtas sa kanilang nagsisihatol ng kaniyang kaluluwa.