Chapter 110 - Psalms

A Psalm of David.
1 The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool.1 Sinabi ng Panginoon sa aking panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.
2 The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies.2 Pararatingin ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Sion: magpuno ka sa gitna ng iyong mga kaaway.
3 Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning: thou hast the dew of thy youth.3 Ang bayan mo'y naghahandog na kusa sa kaarawan ng iyong kapangyarihan, sa kagandahan ng kabanalan: mula sa bukang liwayway ng umaga, ikaw ay may hamog ng iyong kabinataan.
4 The LORD hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek.4 Sumumpa ang Panginoon, at hindi magsisisi, Ikaw ay saserdote magpakailan man ayon sa pagkasaserdote ni Melchisedech.
5 The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath.5 Ang Panginoon sa iyong kanan ay hahampas sa mga hari sa kaarawan ng kaniyang poot.
6 He shall judge among the heathen, he shall fill the places with the dead bodies; he shall wound the heads over many countries.6 Siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa, kaniyang pupunuin ng mga bangkay ang mga pook; siya'y manghahampas ng ulo sa maraming lupain.
7 He shall drink of the brook in the way: therefore shall he lift up the head.7 Siya'y iinom sa batis sa daan: kaya't siya'y magtataas ng ulo.