Chapter 113 - Psalms

1 Praise ye the LORD. Praise, O ye servants of the LORD, praise the name of the LORD.1 Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo, Oh ninyong mga lingkod ng Panginoon, purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon.
2 Blessed be the name of the LORD from this time forth and for evermore.2 Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailan man.
3 From the rising of the sun unto the going down of the same the LORD's name is to be praised.3 Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin,
4 The LORD is high above all nations, and his glory above the heavens.4 Ang Panginoon ay mataas na higit sa lahat ng mga bansa, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa itaas ng mga langit.
5 Who is like unto the LORD our God, who dwelleth on high,5 Sino ang gaya ng Panginoon nating Dios, na may kaniyang upuan sa itaas,
6 Who humbleth himself to behold the things that are in heaven, and in the earth!6 Na nagpapakababang tumitingin ng mga bagay na nangasa sa langit at sa lupa?
7 He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill;7 Kaniyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok, at itinataas ang mapagkailangan mula sa dumi;
8 That he may set him with princes, even with the princes of his people.8 Upang maupo siya na kasama ng mga pangulo, sa makatuwid baga'y ng mga pangulo ng kaniyang bayan.
9 He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the LORD.9 Kaniyang pinapagiingat ng bahay ang baog na babae, at maging masayang ina ng mga anak. Purihin ninyo ang Panginoon.