Chapter 114 - Psalms

1 When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language;1 Nang lumabas ang Israel sa Egipto, ang sangbahayan ni Jacob mula sa bayang may ibang wika;
2 Judah was his sanctuary, and Israel his dominion.2 Ang Juda ay naging kaniyang santuario, ang Israel ay kaniyang sakop.
3 The sea saw it, and fled: Jordan was driven back.3 Nakita ng dagat, at tumakas; ang Jordan ay napaurong.
4 The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs.4 Ang mga bundok ay nagsiluksong parang mga lalaking tupa, ang mga munting gulod na parang mga batang tupa.
5 What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? thou Jordan, that thou wast driven back?5 Anong ipakikialam ko sa iyo, Oh dagat, na ikaw ay tumatakas? sa iyo Jordan, na ikaw ay umuurong?
6 Ye mountains, that ye skipped like rams; and ye little hills, like lambs?6 Sa inyo mga bundok, na kayo'y nagsisiluksong parang mga lalaking tupa; sa inyong mga munting gulod, na parang mga batang tupa?
7 Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob;7 Mayanig ka, ikaw na lupa, sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Dios ni Jacob;
8 Which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of waters.8 Na pinapagiging tipunan ng tubig ang malaking bato. Na bukal ng tubig ang pingkiang bato.