Chapter 115 - Psalms

1 Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth's sake.1 Huwag sa amin, Oh Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan, dahil sa iyong kagandahang-loob, at dahil sa iyong katotohanan.
2 Wherefore should the heathen say, Where is now their God?2 Bakit sasabihin ng mga bansa, Saan nandoon ngayon ang kanilang Dios?
3 But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased.3 Nguni't ang aming Dios ay nasa mga langit: kaniyang ginagawa ang kaniyang ibigin.
4 Their idols are silver and gold, the work of men's hands.4 Ang kanilang mga diosdiosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao.
5 They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not:5 Sila'y may mga bibig, nguni't sila'y hindi nangagsasalita; mga mata'y mayroon sila, nguni't hindi sila nangakakakita;
6 They have ears, but they hear not: noses have they, but they smell not:6 Sila'y may mga tainga, nguni't hindi sila nangakakarinig; mga ilong ay mayroon sila, nguni't hindi sila nangakakaamoy;
7 They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat.7 Mayroon silang mga kamay, nguni't hindi sila nangakatatangan; mga paa ay mayroon sila, nguni't hindi sila nangakalalakad; ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala.
8 They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them.8 Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila; Oo, bawa't tumitiwala sa kanila.
9 O Israel, trust thou in the LORD: he is their help and their shield.9 Oh Israel, tumiwala ka sa Panginoon: siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag.
10 O house of Aaron, trust in the LORD: he is their help and their shield.10 Oh sangbahayan ni Aaron, magsitiwala kayo sa Panginoon: siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag.
11 Ye that fear the LORD, trust in the LORD: he is their help and their shield.11 Kayong nangatatakot sa Panginoon, magsitiwala kayo sa Panginoon; siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag.
12 The LORD hath been mindful of us: he will bless us; he will bless the house of Israel; he will bless the house of Aaron.12 Inalaala tayo ng Panginoon; kaniyang pagpapalain tayo: kaniyang pagpapalain ang sangbahayan ni Israel, kaniyang pagpapalain ang sangbahayan ni Aaron.
13 He will bless them that fear the LORD, both small and great.13 Kaniyang pagpapalain ang nangatatakot sa Panginoon, ang mababa at gayon ang mataas.
14 The LORD shall increase you more and more, you and your children.14 Palalaguin kayo ng Panginoon ng higit at higit, kayo at ang inyong mga anak.
15 Ye are blessed of the LORD which made heaven and earth.15 Pinagpala kayo ng Panginoon, na gumawa ng langit at lupa.
16 The heaven, even the heavens, are the LORD's: but the earth hath he given to the children of men.16 Ang mga langit ay mga langit ng Panginoon; nguni't ang lupa ay kaniyang ibinigay sa mga anak ng mga tao.
17 The dead praise not the LORD, neither any that go down into silence.17 Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sinomang nabababa sa katahimikan;
18 But we will bless the LORD from this time forth and for evermore. Praise the LORD.18 Nguni't aming pupurihin ang Panginoon mula sa panahong ito hanggang sa walang hanggan. Purihin ninyo ang Panginoon.