Chapter 116 - Psalms

1 I love the LORD, because he hath heard my voice and my supplications.1 Aking iniibig ang Panginoon, sapagka't kaniyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling.
2 Because he hath inclined his ear unto me, therefore will I call upon him as long as I live.2 Sapagka't kaniyang ikiniling ang kaniyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kaniya habang ako'y nabubuhay.
3 The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me: I found trouble and sorrow.3 Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin, at ang mga sakit ng Sheol ay nagsihawak sa akin: aking nasumpungan ang kabagabagan at kapanglawan.
4 Then called I upon the name of the LORD; O LORD, I beseech thee, deliver my soul.4 Nang magkagayo'y tumawag ako sa pangalan ng Panginoon; Oh Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa.
5 Gracious is the LORD, and righteous; yea, our God is merciful.5 Mapagbiyaya ang Panginoon, at matuwid; Oo, ang Dios namin ay maawain.
6 The LORD preserveth the simple: I was brought low, and he helped me.6 Pinalalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob: ako'y nababa, at kaniyang iniligtas ako.
7 Return unto thy rest, O my soul; for the LORD hath dealt bountifully with thee.7 Bumalik ka sa iyong kapahingahan, Oh kaluluwa ko; sapagka't ginawan ka ng mabuti ng Panginoon.
8 For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling.8 Sapagka't iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan, at ang mga mata ko sa mga luha, at ang mga paa ko sa pagkabuwal.
9 I will walk before the LORD in the land of the living.9 Ako'y lalakad sa harap ng Panginoon, sa lupain ng mga buhay.
10 I believed, therefore have I spoken: I was greatly afflicted:10 Ako'y sumasampalataya, sapagka't ako'y magsasalita: ako'y lubhang nagdalamhati:
11 I said in my haste, All men are liars.11 Aking sinabi sa aking pagmamadali, lahat ng tao ay bulaan.
12 What shall I render unto the LORD for all his benefits toward me?12 Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin?
13 I will take the cup of salvation, and call upon the name of the LORD.13 Aking kukunin ang saro ng kaligtasan, at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon.
14 I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people.14 Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, Oo, sa harapan ng buo niyang bayan.
15 Precious in the sight of the LORD is the death of his saints.15 Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang mga banal.
16 O LORD, truly I am thy servant; I am thy servant, and the son of thine handmaid: thou hast loosed my bonds.16 Oh Panginoon, tunay na ako'y iyong lingkod; ako'y iyong lingkod, na anak ng iyong lingkod na babae; iyong kinalag ang aking mga tali.
17 I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the LORD.17 Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat, at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon.
18 I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people,18 Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, Oo, sa harapan ng buo niyang bayan;
19 In the courts of the LORD's house, in the midst of thee, O Jerusalem. Praise ye the LORD.19 Sa mga looban ng bahay ng Panginoon, sa gitna mo, Oh Jerusalem. Purihin ninyo ang Panginoon.