Chapter 117 - Psalms

1 O praise the LORD, all ye nations: praise him, all ye people.1 Oh purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga bansa: purihin ninyo siya, ninyong lahat na mga bayan.
2 For his merciful kindness is great toward us: and the truth of the LORD endureth for ever. Praise ye the LORD.2 Sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay dakila sa atin; at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailan man. Purihin ninyo ang Panginoon.