Chapter 13 - Psalms

To the chief Musician, A Psalm of David.
1 How long wilt thou forget me, O LORD? for ever? how long wilt thou hide thy face from me?1 Hanggang kailan, Oh Panginoon? iyong kalilimutan ako magpakailan man? Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin?
2 How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? how long shall mine enemy be exalted over me?2 Hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa, na may kalumbayan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magpapakataan ang aking kaaway sa akin?
3 Consider and hear me, O LORD my God: lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death;3 Iyong bulayin, at sagutin mo ako, Oh Panginoon kong Dios: liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y matulog ng tulog na kamatayan;
4 Lest mine enemy say, I have prevailed against him; and those that trouble me rejoice when I am moved.4 Baka sabihin ng aking kaaway, ako'y nanaig laban sa kaniya; baka ang aking mga kaaway ay mangagalak pagka ako'y nakilos.
5 But I have trusted in thy mercy; my heart shall rejoice in thy salvation.5 Nguni't ako'y tumiwala sa iyong kagandahang-loob. Magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas:
6 I will sing unto the LORD, because he hath dealt bountifully with me.6 Ako'y aawit sa Panginoon, sapagka't ginawan niya ako ng sagana.