Chapter 2 - Psalms

1 Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?1 Bakit ang mga bansa ay nangagugulo, at ang mga bayan ay nangagaakala ng walang kabuluhang bagay?
2 The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying,2 Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda, at ang mga pinuno ay nagsasanggunian, Laban sa Panginoon at laban sa kaniyang pinahiran ng langis, na sinasabi:
3 Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.3 Lagutin natin ang kanilang tali, at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin.
4 He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.4 Siyang nauupo sa kalangitan ay tatawa: ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan.
5 Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.5 Kung magkagayo'y magsasalita siya sa kanila sa kaniyang poot, at babagabagin sila sa kaniyang malabis na sama ng loob:
6 Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.6 Gayon ma'y inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion.
7 I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.7 Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita.
8 Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.8 Humingi ka sa akin, at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana, at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari.
9 Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.9 Sila'y iyong babaliin ng isang pamalong bakal; iyong dudurugin sila na parang isang sisidlan ng magpapalyok.
10 Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.10 Ngayon nga'y magpakapantas kayo, Oh kayong mga hari: mangatuto kayo, kayong mga hukom sa lupa.
11 Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling.11 Kayo'y mangaglingkod sa Panginoon na may takot, at mangagalak na may panginginig.
12 Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.12 Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mangapahamak sa daan, sapagka't ang kaniyang poot ay madaling magalab. Mapapalad ang nanganganlong sa kaniya.