Chapter 23 - Psalms

A Psalm of David.
1 The LORD is my shepherd; I shall not want.1 Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan.
2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.2 Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan,
3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan.
4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka't ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin.
5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.5 Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway: iyong pinahiran ang aking ulo ng langis; ang aking saro ay inaapawan.
6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.6 Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay: at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailan man.