Chapter 24 - Psalms

A Psalm of David.
1 The earth is the LORD's, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.1 Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito; ang sanglibutan, at silang nagsisitahan dito.
2 For he hath founded it upon the seas, and established it upon the floods.2 Sapagka't itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat, at itinatayo sa ibabaw ng mga baha.
3 Who shall ascend into the hill of the LORD? or who shall stand in his holy place?3 Sinong aahon sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kaniyang dakong banal?
4 He that hath clean hands, and a pure heart; who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully.4 Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso; na hindi nagmataas ang kaniyang kaluluwa sa walang kabuluhan, at hindi sumumpa na may kabulaanan.
5 He shall receive the blessing from the LORD, and righteousness from the God of his salvation.5 Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon, at ng katuwiran sa Dios ng kaniyang kaligtasan.
6 This is the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob. Selah.6 Ito ang lahi ng mga nagsisihanap sa kaniya, na nagsisihanap ng iyong mukha, sa makatuwid baga'y Jacob. (Selah)
7 Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come in.7 Itaas ninyo ang inyong mga ulo, Oh kayong mga pintuang-bayan; at kayo'y mangataas, kayong mga walang hanggang pintuan: at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok.
8 Who is this King of glory? The LORD strong and mighty, the LORD mighty in battle.8 Sino ang Hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan, ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka.
9 Lift up your heads, O ye gates; even lift them up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come in.9 Itaas ninyo ang inyong mga ulo, Oh kayong mga pintuang-bayan; Oo, magsitaas kayo, kayong mga walang hanggang pintuan: at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok.
10 Who is this King of glory? The LORD of hosts, he is the King of glory. Selah.10 Sino itong Hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang Hari ng kaluwalhatian. (Selah)