Chapter 25 - Psalms

A Psalm of David.
1 Unto thee, O LORD, do I lift up my soul.1 Sa iyo, Oh Panginoon, iginagawad ko ang aking kaluluwa.
2 O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me.2 Oh Dios ko sa iyo'y tumiwala ako, huwag nawa akong mapahiya; huwag nawang magtagumpay sa akin ang aking mga kaaway.
3 Yea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress without cause.3 Oo, walang naghihintay sa iyo na mapapahiya; sila'y mangapapahiya na nagsisigawa ng karayaan ng walang kadahilanan,
4 Shew me thy ways, O LORD; teach me thy paths.4 Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, Oh Panginoon; ituro mo sa akin ang iyong mga landas.
5 Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.5 Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan, at ituro mo sa akin; sapagka't ikaw ay Dios ng aking kaligtasan; sa iyo'y naghihintay ako buong araw.
6 Remember, O LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.6 Iyong alalahanin, Oh Panginoon, ang iyong malumanay na mga kaawaan, at ang iyong mga kagandahang-loob; sapagka't magpakailan man mula ng una.
7 Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness' sake, O LORD.7 Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang aking mga pagsalangsang: ayon sa iyong kagandahang-loob ay alalahanin mo ako, dahil sa iyong kabutihan, Oh Panginoon.
8 Good and upright is the LORD: therefore will he teach sinners in the way.8 Mabuti at matuwid ang Panginoon: kaya't tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan.
9 The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.9 Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan: at ituturo niya sa maamo ang daan niya.
10 All the paths of the LORD are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.10 Lahat na landas ng Panginoon ay kagandahang-loob at katotohanan sa mga gayon na nangagiingat ng kaniyang tipan at kaniyang mga patotoo.
11 For thy name's sake, O LORD, pardon mine iniquity; for it is great.11 Dahil sa iyong pangalan, Oh Panginoon, iyong ipatawad ang aking kasamaan, sapagka't malaki.
12 What man is he that feareth the LORD? him shall he teach in the way that he shall choose.12 Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kaniyang pipiliin.
13 His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth.13 Ang kaniyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawahan; at mamanahin ng kaniyang binhi ang lupain.
14 The secret of the LORD is with them that fear him; and he will shew them his covenant.14 Ang pakikipagibigan ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa kaniya; at ipakikilala niya sa kanila ang kaniyang tipan.
15 Mine eyes are ever toward the LORD; for he shall pluck my feet out of the net.15 Ang aking mga mata ay palaging na sa Panginoon; sapagka't huhugutin niya ang aking mga paa sa silo.
16 Turn thee unto me, and have mercy upon me; for I am desolate and afflicted.16 Panumbalikan mo ako, at maawa ka sa akin; sapagka't ako'y nag-iisa at nagdadalamhati.
17 The troubles of my heart are enlarged: O bring thou me out of my distresses.17 Ang kabagabagan ng aking puso ay lumaki: Oh hanguin mo ako sa aking kapanglawan.
18 Look upon mine affliction and my pain; and forgive all my sins.18 Gunitain mo ang aking pagkapighati at aking damdam; at ipatawad mo ang lahat kong mga kasalanan.
19 Consider mine enemies; for they are many; and they hate me with cruel hatred.19 Masdan mo ang aking mga kaaway, sapagka't sila'y marami; at pinagtataniman nila ako ng mabagsik na pagkagalit.
20 O keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed; for I put my trust in thee.20 Oh ingatan mo ang aking kaluluwa, at iyong iligtas ako: huwag nawa akong mapahiya, sapagka't nanganganlong ako sa iyo.
21 Let integrity and uprightness preserve me; for I wait on thee.21 Magingat sa akin ang pagtatapat at katuwiran, sapagka't hinihintay kita.
22 Redeem Israel, O God, out of all his troubles.22 Tubusin mo ang Israel, Oh Dios, mula sa lahat na kaniyang kabagabagan.