Chapter 3 - Psalms

A Psalm of David, when he fled from Absalom his son.
1 LORD, how are they increased that trouble me! many are they that rise up against me.1 Panginoon, ano't ang aking mga kaaway ay nagsisidami! Marami sila na nagsisibangon laban sa akin.
2 Many there be which say of my soul, There is no help for him in God. Selah.2 Marami ang nagsasabi sa aking kaluluwa: walang tulong sa kaniya ang Dios. (Selah)
3 But thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.3 Nguni't ikaw, Oh Panginoon ay isang kalasag sa palibot ko: aking kaluwalhatian; at siyang tagapagtaas ng aking ulo.
4 I cried unto the LORD with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah.4 Ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon, at sinasagot niya ako mula sa kaniyang banal na bundok. (Selah)
5 I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me.5 Ako'y nahiga, at natulog; ako'y nagising; sapagka't inaalalayan ako ng Panginoon.
6 I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about.6 Ako'y hindi matatakot sa sangpung libo ng bayan, na nagsihanda laban sa akin sa buong palibot.
7 Arise, O LORD; save me, O my God: for thou hast smitten all mine enemies upon the cheek bone; thou hast broken the teeth of the ungodly.7 Bumangon ka, Oh Panginoon; iligtas mo ako, Oh aking Dios: sapagka't iyong sinampal ang lahat ng aking mga kaaway; iyong binungal ang mga ngipin ng masasama.
8 Salvation belongeth unto the LORD: thy blessing is upon thy people. Selah.8 Pagliligtas ay ukol sa Panginoon: sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. (Selah)