Chapter 46 - Psalms

To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth.
1 God is our refuge and strength, a very present help in trouble.1 Ang Dios ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;2 Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mangaglipat sa kagitnaan ng mga dagat;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah.3 Bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag. Bagaman ang mga bundok ay mangauga dahil sa unos niyaon. (Selah)
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High.4 May isang ilog, na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Dios. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng Kataastaasan.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.5 Ang Dios ay nasa gitna niya; siya'y hindi makikilos: tutulungan siya ng Dios na maaga.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.6 Ang mga bansa ay nangagkagulo, ang mga kaharian ay nangakilos: inihiyaw niya ang kaniyang tinig, ang lupa ay natunaw.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.7 Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin; ang Dios ni Jacob ay ating kanlungan. (Selah)
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.8 Kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon, kung anong mga kagibaan ang kaniyang ginawa sa lupa.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.9 Kaniyang pinapaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa; kaniyang binabali ang busog, at pinuputol ang sibat; kaniyang sinusunog ang mga karo sa apoy.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.10 Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Dios: ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa, ako'y mabubunyi sa lupa.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.11 Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin; ang Dios ni Jacob ay ating kanlungan.