Chapter 47 - Psalms

To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah.
1 O clap your hands, all ye people; shout unto God with the voice of triumph.1 Oh ipakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat na mga bayan; magsihiyaw kayo sa Dios ng tinig ng pagtatagumpay.
2 For the LORD most high is terrible; he is a great King over all the earth.2 Sapagka't ang Panginoong kataastaasan ay kakilakilabot; siya'y dakilang Hari sa buong lupa.
3 He shall subdue the people under us, and the nations under our feet.3 Kaniyang pasusukuin ang mga bayan sa ilalim natin, at ang mga bansa sa ilalim ng ating mga paa.
4 He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob whom he loved. Selah.4 Kaniyang ipipili tayo ng ating mana, ang karilagan ni Jacob na kaniyang minahal. (Selah)
5 God is gone up with a shout, the LORD with the sound of a trumpet.5 Ang Dios ay napailanglang na may hiyawan, ang Panginoon na may tunog ng pakakak.
6 Sing praises to God, sing praises: sing praises unto our King, sing praises.6 Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sa Dios, kayo'y magsiawit ng mga pagpuri: kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sa ating Hari, kayo'y magsiawit ng mga pagpuri.
7 For God is the King of all the earth: sing ye praises with understanding.7 Sapagka't ang Dios ay Hari ng buong lupa: magsiawit kayo ng mga pagpuri na may pagunawa.
8 God reigneth over the heathen: God sitteth upon the throne of his holiness.8 Ang Dios ay naghahari sa mga bansa: ang Dios ay nauupo sa kaniyang banal na luklukan.
9 The princes of the people are gathered together, even the people of the God of Abraham: for the shields of the earth belong unto God: he is greatly exalted.9 Ang mga pangulo ng mga bayan ay nangapipisan upang maging bayan ng Dios ni Abraham; sapagka't ang mga kalasag ng lupa ay ukol sa Dios; siya'y totoong bunyi.