Chapter 48 - Psalms

A Song and Psalm for the sons of Korah.
1 Great is the LORD, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness.1 Dakila ang Panginoon, at marapat pakapurihin, sa bayan ng aming Dios, sa kaniyang banal na bundok.
2 Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King.2 Maganda sa kataasan, ang kagalakan ng buong lupa, siyang bundok ng Sion, sa mga dako ng hilagaan, na bayan ng dakilang Hari.
3 God is known in her palaces for a refuge.3 Ang Dios ay napakilala sa kaniyang mga bahay-hari, na pinakakanlungan.
4 For, lo, the kings were assembled, they passed by together.4 Sapagka't narito, ang mga hari ay nagpupulong, sila'y nagsidaang magkakasama.
5 They saw it, and so they marvelled; they were troubled, and hasted away.5 Kanilang nakita, nagsipanggilalas nga sila; sila'y nanganglupaypay, sila'y nangagmadaling tumakas.
6 Fear took hold upon them there, and pain, as of a woman in travail.6 Panginginig ay humawak sa kanila roon; sakit, gaya ng sa isang babae sa pagdaramdam.
7 Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind.7 Sa pamamagitan ng hanging silanganan iyong binabasag ang mga sasakyan sa Tharsis.
8 As we have heard, so have we seen in the city of the LORD of hosts, in the city of our God: God will establish it for ever. Selah.8 Kung ano ang aming narinig, ay gayon ang aming nakita sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo, sa bayan ng aming Dios: itatatag ito ng Dios magpakailan man. (Selah)
9 We have thought of thy lovingkindness, O God, in the midst of thy temple.9 Aming inaalaala ang iyong kagandahang-loob, Oh Dios, sa gitna ng iyong templo.
10 According to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth: thy right hand is full of righteousness.10 Kung ano ang iyong pangalan, Oh Dios, gayon ang pagpuri sa iyo hanggang sa mga wakas ng lupa; ang iyong kanan ay puspos ng katuwiran.
11 Let mount Zion rejoice, let the daughters of Judah be glad, because of thy judgments.11 Matuwa ka bundok ng Sion, magalak ang mga anak na babae ng Juda, dahil sa iyong mga kahatulan.
12 Walk about Zion, and go round about her: tell the towers thereof.12 Libutin ninyo ang Sion, at inyong ligirin siya: inyong saysayin ang mga moog niyaon.
13 Mark ye well her bulwarks, consider her palaces; that ye may tell it to the generation following.13 Tandaan ninyong mabuti ang kaniyang mga kuta, inyong masdan ang kaniyang mga bahay-hari; upang inyong maisaysay ito sa susunod na lahi.
14 For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even unto death.14 Sapagka't ang Dios na ito ay ating Dios magpakailan-kailan man: siya'y magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan.