Chapter 49 - Psalms

To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah.
1 Hear this, all ye people; give ear, all ye inhabitants of the world:1 Dinggin ninyo ito, ninyong lahat na mga bayan; pakinggan ninyo, ninyong lahat na nananahan sa daigdig:
2 Both low and high, rich and poor, together.2 Ng mababa at gayon din ng mataas, ng mayaman at ng dukha na magkasama.
3 My mouth shall speak of wisdom; and the meditation of my heart shall be of understanding.3 Ang aking bibig ay magsasalita ng karunungan; at ang pagbubulay ng aking puso ay magiging sa pagunawa.
4 I will incline mine ear to a parable: I will open my dark saying upon the harp.4 Ikikiling ko ang aking panig sa talinghaga: ibubuka ko ang aking malabong sabi sa alpa.
5 Wherefore should I fear in the days of evil, when the iniquity of my heels shall compass me about?5 Bakit ako matatakot sa mga kaarawan ng kasamaan, pagka kinukulong ako ng kasamaan sa aking mga sakong?
6 They that trust in their wealth, and boast themselves in the multitude of their riches;6 Silang nagsisitiwala sa kanilang kayamanan, at nangaghahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan;
7 None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him:7 Wala sa kaniyang makatutubos sa ano pa mang paraan sa kaniyang kapatid, ni magbibigay man sa Dios ng pangtubos sa kaniya:
8 (For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth for ever:)8 (Sapagka't ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailan man:)
9 That he should still live for ever, and not see corruption.9 Upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan.
10 For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others.10 Sapagka't nakikita niya na ang mga pantas ay nangamamatay, ang mangmang at gayon din ang hangal ay nililipol, at iniiwanan ang kanilang kayamanan sa mga iba.
11 Their inward thought is, that their houses shall continue for ever, and their dwelling places to all generations; they call their lands after their own names.11 Ang kanilang pagiisip sa loob ay, na ang kanilang mga bahay ay mananatili magpakailan man, at ang kanilang mga tahanang dako ay sa lahat ng sali't saling lahi; tinatawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang sariling mga pangalan.
12 Nevertheless man being in honour abideth not: he is like the beasts that perish.12 Nguni't ang tao'y hindi lalagi sa karangalan: siya'y gaya ng mga hayop na nangamamatay.
13 This their way is their folly: yet their posterity approve their sayings. Selah.13 Itong kanilang lakad ay kanilang kamangmangan: gayon ma'y pagkatapos nila ay sinasangayunan ng mga tao ang kanilang mga kasabihan. (Selah)
14 Like sheep they are laid in the grave; death shall feed on them; and the upright shall have dominion over them in the morning; and their beauty shall consume in the grave from their dwelling.14 Sila'y nangatakda sa Sheol na parang kawan; kamatayan ay magiging pastor sa kanila: at ang matuwid ay magtataglay ng kapangyarihan sa kanila sa kinaumagahan; at ang kanilang kagandahan ay mapapasa Sheol upang matunaw, upang mawalan ng tahanan.
15 But God will redeem my soul from the power of the grave: for he shall receive me. Selah.15 Nguni't tutubusin ng Dios ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol: sapagka't tatanggapin niya ako. (Selah)
16 Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased;16 Huwag kang matakot pagka may yumaman. Pagka ang kaluwalhatian ng kaniyang bahay ay lumago:
17 For when he dieth he shall carry nothing away: his glory shall not descend after him.17 Sapagka't pagka siya'y namatay ay wala siyang dadalhin; ang kaniyang kaluwalhatian ay hindi bababang susunod sa kaniya.
18 Though while he lived he blessed his soul: and men will praise thee, when thou doest well to thyself.18 Bagaman habang siya'y nabuhay ay kaniyang pinagpala ang kaniyang kaluluwa, (at pinupuri ka ng mga tao pagka gumagawa ka ng mabuti sa iyong sarili),
19 He shall go to the generation of his fathers; they shall never see light.19 Siya'y paroroon sa lahi ng kaniyang mga magulang; hindi sila makakakita kailan man ng liwanag.
20 Man that is in honour, and understandeth not, is like the beasts that perish.20 Taong nasa karangalan, at hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay.