Chapter 52 - Psalms

To the chief Musician, Maschil, A Psalm of David, when Doeg the Edomite came and told Saul, and said unto him, David is come to the house of Ahimelech.
1 Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? the goodness of God endureth continually.1 Bakit ka naghahambog sa kasamaan, Oh makapangyarihang tao? Ang kagandahang-loob ng Dios ay palagi.
2 Thy tongue deviseth mischiefs; like a sharp rasor, working deceitfully.2 Ang dila mo'y kumakatha ng totoong masama; gaya ng matalas na pangahit, na gumagawang may karayaan.
3 Thou lovest evil more than good; and lying rather than to speak righteousness. Selah.3 Iniibig mo ang kasamaan ng higit kay sa kabutihan; at ang pagsisinungaling kay sa pagsasalita ng katuwiran. (Selah)
4 Thou lovest all devouring words, O thou deceitful tongue.4 Iniibig mo ang lahat na mananakmal na salita, Oh ikaw na magdarayang dila.
5 God shall likewise destroy thee for ever, he shall take thee away, and pluck thee out of thy dwelling place, and root thee out of the land of the living. Selah.5 Ilulugmok ka ring gayon ng Dios magpakailan man, itataas ka niya, at ilalabas ka sa iyong tolda, at bubunutin ka niya sa lupain ng may buhay. (Selah)
6 The righteous also shall see, and fear, and shall laugh at him:6 Makikita naman ng matuwid, at matatakot, at tatawa sa kaniya, na magsasabi,
7 Lo, this is the man that made not God his strength; but trusted in the abundance of his riches, and strengthened himself in his wickedness.7 Narito, ito ang tao na hindi ginawang kaniyang katibayan, ang Dios; kundi tumiwala sa kasaganaan ng kaniyang mga kayamanan, at nagpakalakas sa kaniyang kasamaan.
8 But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God for ever and ever.8 Nguni't tungkol sa akin, ay gaya ako ng sariwang punong kahoy ng olibo sa bahay ng Dios: tumitiwala ako sa kagandahang-loob ng Dios magpakailan-kailan man.
9 I will praise thee for ever, because thou hast done it: and I will wait on thy name; for it is good before thy saints.9 Ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailan man, sapagka't iyong ginawa: at ako'y maghihintay sa iyong pangalan sapagka't mabuti, sa harapan ng iyong mga banal.