Chapter 55 - Psalms

To the chief Musician on Neginoth, Maschil, A Psalm of David.
1 Give ear to my prayer, O God; and hide not thyself from my supplication.1 Dinggin mo ang aking dalangin, Oh Dios; at huwag kang magkubli sa aking pananaing.
2 Attend unto me, and hear me: I mourn in my complaint, and make a noise;2 Pakinggan mo ako, at iyong sagutin ako: ako'y walang katiwasayan sa aking pagdaramdam, at ako'y dumadaing;
3 Because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked: for they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me.3 Dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa pagpighati ng masama; sapagka't sila'y naghagis ng kasamaan sa akin, at sa galit ay inuusig nila ako.
4 My heart is sore pained within me: and the terrors of death are fallen upon me.4 Ang aking puso ay nagdaramdam na mainam sa loob ko: at ang mga kakilabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin.
5 Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me.5 Katakutan at panginginig ay dumating sa akin, at tinakpan ako ng kakilabutan.
6 And I said, Oh that I had wings like a dove! for then would I fly away, and be at rest.6 At aking sinabi, Oh kung ako'y nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng kalapati! Lilipad nga ako, at magpapahinga.
7 Lo, then would I wander far off, and remain in the wilderness. Selah.7 Narito, kung magkagayo'y gagala ako sa malayo, ako'y titigil sa ilang. (Selah)
8 I would hasten my escape from the windy storm and tempest.8 Ako'y magmamadaling sisilong mula sa malakas na hangin at bagyo.
9 Destroy, O Lord, and divide their tongues: for I have seen violence and strife in the city.9 Ipahamak mo, Oh Panginoon, at guluhin mo ang kanilang wika: sapagka't ako'y nakakita ng pangdadahas at pagaaway sa bayan.
10 Day and night they go about it upon the walls thereof: mischief also and sorrow are in the midst of it.10 Araw at gabi ay nagsisiligid sila sa mga kuta niyaon: kasamaan man at kahirapan ay nangasa gitna rin niyaon.
11 Wickedness is in the midst thereof: deceit and guile depart not from her streets.11 Kasamaan ay nasa gitna niyaon; ang pagpighati at pagdaraya ay hindi humihiwalay sa kaniyang mga lansangan.
12 For it was not an enemy that reproached me; then I could have borne it: neither was it he that hated me that did magnify himself against me; then I would have hid myself from him:12 Sapagka't hindi kaaway ang dumuwahagi sa akin; akin nga sanang nabata: ni hindi rin ang nagtatanim sa akin ang nagmamalaki laban sa akin; nagtago nga sana ako sa kaniya:
13 But it was thou, a man mine equal, my guide, and mine acquaintance.13 Kundi ikaw, lalake na kagaya ko, aking kasama at aking kaibigang matalik.
14 We took sweet counsel together, and walked unto the house of God in company.14 Tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama, tayo'y lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Dios.
15 Let death seize upon them, and let them go down quick into hell: for wickedness is in their dwellings, and among them.15 Dumating nawang bigla sa kanila ang kamatayan, mababa nawa silang buhay sa Sheol: sapagka't kasamaan ay nasa kanilang tahanan, sa gitna nila.
16 As for me, I will call upon God; and the LORD shall save me.16 Tungkol sa akin, ay tatawag ako sa Dios; at ililigtas ako ng Panginoon.
17 Evening, and morning, and at noon, will I pray, and cry aloud: and he shall hear my voice.17 Sa hapon at sa umaga, at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibik: at kaniyang didinggin ang aking tinig.
18 He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me: for there were many with me.18 Kaniyang tinubos ang aking kaluluwa sa kapayapaan mula sa pagbabaka laban sa akin: Sapagka't sila'y marami na nakikipaglaban sa akin.
19 God shall hear, and afflict them, even he that abideth of old. Selah. Because they have no changes, therefore they fear not God.19 Didinggin ng Dios, at paghihigantihan sila, siyang tumatahan ng una. (Selah)
20 He hath put forth his hands against such as be at peace with him: he hath broken his covenant.20 Kaniyang iniunat ang kaniyang mga kamay laban sa gayon na nasa kapayapaan sa kaniya: kaniyang nilapastangan ang kaniyang tipan.
21 The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart: his words were softer than oil, yet were they drawn swords.21 Ang kaniyang bibig ay malambot na parang mantekilya: nguni't ang kaniyang puso ay pakikidigma: ang kaniyang mga salita ay lalong mabanayad kay sa langis, gayon ma'y mga bunot na tabak.
22 Cast thy burden upon the LORD, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.22 Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon, at kaniyang aalalayan ka: hindi niya titiising makilos kailan man ang matuwid.
23 But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction: bloody and deceitful men shall not live out half their days; but I will trust in thee.23 Nguni't ikaw, Oh Dios, ibababa mo sila sa hukay ng kapahamakan: mga mabagsik at magdarayang tao ay hindi darating sa kalahati ng kanilang mga kaarawan; nguni't titiwala ako sa iyo.