Chapter 6 - Psalms

To the chief Musician on Neginoth upon Sheminith, A Psalm of David.
1 O LORD, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure.1 Oh Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong galit, ni parusahan mo man ako sa iyong mahigpit na sama ng loob.
2 Have mercy upon me, O LORD; for I am weak: O LORD, heal me; for my bones are vexed.2 Maawa ka sa akin, Oh Panginoon; sapagka't ako'y naluluoy, Oh Panginoon, pagalingin mo ako; sapagka't ang aking mga buto ay nagsisipangalog.
3 My soul is also sore vexed: but thou, O LORD, how long?3 Ang akin ding kaluluwa ay nababagabag na mainam: at ikaw, Oh Panginoon, hanggang kailan?
4 Return, O LORD, deliver my soul: oh save me for thy mercies' sake.4 Bumalik ka, Oh Panginoon, palayain mo ang aking kaluluwa: iligtas mo ako alangalang sa iyong kagandahang-loob.
5 For in death there is no remembrance of thee: in the grave who shall give thee thanks?5 Sapagka't sa kamatayan ay walang alaala sa iyo; sa Sheol ay sinong mangagpapasalamat sa iyo?
6 I am weary with my groaning; all the night make I my bed to swim; I water my couch with my tears.6 Ako'y pagal ng aking pagdaing; gabigabi ay aking pinalalangoy ang aking higaan; Aking dinidilig ang aking hiligan ng aking mga luha.
7 Mine eye is consumed because of grief; it waxeth old because of all mine enemies.7 Ang aking mga mata ay nangamumugto dahil sa kapanglawan; tumatanda ako dahil sa aking lahat na kaaway.
8 Depart from me, all ye workers of iniquity; for the LORD hath heard the voice of my weeping.8 Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kasamaan: sapagka't narinig ng Panginoon ang tinig ng aking pagtangis.
9 The LORD hath heard my supplication; the LORD will receive my prayer.9 Narinig ng Panginoon ang aking pananaing; tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin.
10 Let all mine enemies be ashamed and sore vexed: let them return and be ashamed suddenly.10 Lahat ng kaaway ko'y mapapahiya, at mababagabag na mainam: sila'y magsisibalik, sila'y mangapapahiyang kagyat.