Chapter 60 - Psalms

To the chief Musician upon Shushaneduth, Michtam of David, to teach; when he strove with Aramnaharaim and with Aramzobah, when Joab returned, and smote of Edom in the valley of salt twelve thousand.
1 O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased; O turn thyself to us again.1 Oh Dios, iniwaksi mo kami, ibinagsak mo kami; ikaw ay nagalit; Oh papanauliin mo kami.
2 Thou hast made the earth to tremble; thou hast broken it: heal the breaches thereof; for it shaketh.2 Iyong niyanig ang lupain; iyong pinabuka: pagalingin mo ang mga sira niyaon: sapagka't umuuga.
3 Thou hast shewed thy people hard things: thou hast made us to drink the wine of astonishment.3 Nagpakita ka sa iyong bayan ng mahihirap na bagay: iyong ipinainom sa amin ang alak na pangpagiray.
4 Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. Selah.4 Nagbigay ka ng watawat sa nangatatakot sa iyo, upang maiwagayway dahil sa katotohanan. (Selah)
5 That thy beloved may be delivered; save with thy right hand, and hear me.5 Upang ang iyong minamahal ay makaligtas, magligtas ka ng iyong kanan, at sagutin mo kami.
6 God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.6 Nagsalita ang Dios sa kaniyang kabanalan; ako'y magsasaya: aking hahatiin ang Sichem, at aking susukatin ang libis ng Succoth,
7 Gilead is mine, and Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;7 Galaad ay akin, at Manases ay akin; Ephraim naman ay sanggalang ng aking ulo; Juda ay aking setro.
8 Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe: Philistia, triumph thou because of me.8 Moab ay aking hugasan; sa Edom ay aking ihahagis ang aking panyapak; Filistia, humiyaw ka dahil sa akin.
9 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?9 Sinong magdadala sa akin sa matibay na bayan? Sinong papatnubay sa akin hanggang sa Edom?
10 Wilt not thou, O God, which hadst cast us off? and thou, O God, which didst not go out with our armies?10 Hindi mo ba kami iniwaksi, Oh Dios? At hindi ka lumalabas, Oh Dios, na kasama ng aming mga hukbo.
11 Give us help from trouble: for vain is the help of man.11 Tulungan mo kami laban sa kaaway; sapagka't walang kabuluhan ang tulong ng tao.
12 Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.12 Sa pamamagitan ng Dios ay gagawa kaming may katapangan: sapagka't siya ang yumayapak sa aming mga kaaway.