Chapter 61 - Psalms

To the chief Musician upon Neginah, A Psalm of David.
1 Hear my cry, O God; attend unto my prayer.1 Dinggin mo ang aking daing, Oh Dios; pakinggan mo ang aking dalangin.
2 From the end of the earth will I cry unto thee, when my heart is overwhelmed: lead me to the rock that is higher than I.2 Mula sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo, pagka nanglupaypay ang aking puso: patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kay sa akin.
3 For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy.3 Sapagka't ikaw ay naging aking kanlungan, matibay na moog sa kaaway.
4 I will abide in thy tabernacle for ever: I will trust in the covert of thy wings. Selah.4 Ako'y tatahan sa iyong tabernakulo magpakailan man: ako'y manganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. (Selah)
5 For thou, O God, hast heard my vows: thou hast given me the heritage of those that fear thy name.5 Sapagka't dininig mo, Oh Dios, ang aking mga panata: ibinigay mo ang mana sa nangatatakot sa iyong pangalan.
6 Thou wilt prolong the king's life: and his years as many generations.6 Iyong pahahabain ang buhay ng hari: Ang kaniyang mga taon ay magiging parang malaong panahon.
7 He shall abide before God for ever: O prepare mercy and truth, which may preserve him.7 Siya'y tatahan sa harap ng Dios magpakailan man: Oh maghanda ka ng kagandahang-loob at katotohanan, upang mapalagi siya.
8 So will I sing praise unto thy name for ever, that I may daily perform my vows.8 Sa gayo'y aawit ako ng pagpuri sa iyong pangalan magpakailan man. Upang maisagawa ko araw-araw ang aking mga panata.