Chapter 63 - Psalms

A Psalm of David, when he was in the wilderness of Judah.
1 O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;1 Oh Dios, ikaw ay Dios ko; hahanapin kitang maaga: kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabikan ka ng aking laman, sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig.
2 To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary.2 Sa gayo'y tumingin ako sa iyo sa santuario. Upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian.
3 Because thy lovingkindness is better than life, my lips shall praise thee.3 Sapagka't ang iyong kagandahang-loob ay mainam kay sa buhay: pupurihin ka ng aking mga labi.
4 Thus will I bless thee while I live: I will lift up my hands in thy name.4 Sa gayo'y pupurihin kita habang ako'y nabubuhay: igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan.
5 My soul shall be satisfied as with marrow and fatness; and my mouth shall praise thee with joyful lips:5 Ang kaluluwa ko'y matutuwa na gaya sa utak at taba; at ang bibig ko'y pupuri sa iyo ng masayang mga labi;
6 When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches.6 Pagka naaalaala kita sa aking higaan, at ginugunita kita sa pagbabantay sa gabi.
7 Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice.7 Sapagka't naging katulong kita, at sa lilim ng mga pakpak mo'y magagalak ako.
8 My soul followeth hard after thee: thy right hand upholdeth me.8 Ang kaluluwa ko'y nanununod na mainam sa iyo: inaalalayan ako ng iyong kanan.
9 But those that seek my soul, to destroy it, shall go into the lower parts of the earth.9 Nguni't ang nagsisihanap ng kaluluwa ko, upang ipahamak, magsisilusong sa mga lalong mababang bahagi ng lupa.
10 They shall fall by the sword: they shall be a portion for foxes.10 Sila'y mangahuhulog sa kapangyarihan ng tabak: sila'y magiging pagkain sa mga zorra.
11 But the king shall rejoice in God; every one that sweareth by him shall glory: but the mouth of them that speak lies shall be stopped.11 Nguni't ang hari ay magagalak sa Dios: bawa't sumusumpa sa pamamagitan niya ay luluwalhati; sapagka't ang bibig nila na nagsasalita ng mga kasinungalingan ay patitigilin.