Chapter 64 - Psalms

To the chief Musician, A Psalm of David.
1 Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy.1 Dinggin mo ang tinig ko, Oh Dios, sa aking hibik: ingatan mo ang buhay ko sa pagkatakot sa kaaway.
2 Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:2 Ikubli mo ako sa lihim na payo ng mga manggagawa ng kasamaan; sa panggugulo ng mga manggagawa ng kasamaan:
3 Who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words:3 Na siyang nangaghasa ng kanilang dila na parang tabak, at pinahilagpos ang kanilang mga palaso, sa makatuwid baga'y ang masasakit na salita:
4 That they may shoot in secret at the perfect: suddenly do they shoot at him, and fear not.4 Upang kanilang maihilagpos sa sakdal sa mga lihim na dako: biglang inihihilagpos nila sa kaniya at hindi natatakot.
5 They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say, Who shall see them?5 Sila'y nagpapakatapang sa masamang akala; sila'y nagsasangusapan ng paglalagay ng lihim na silo; Sinasabi nila, Sinong makakakita?
6 They search out iniquities; they accomplish a diligent search: both the inward thought of every one of them, and the heart, is deep.6 Sila'y nagsisipagsiyasat ng mga kasamaan; aming naganap, sabi nila, ang masikap na pagsiyasat; at ang pagiisip sa loob ng bawa't isa, at ang puso ay malalim.
7 But God shall shoot at them with an arrow; suddenly shall they be wounded.7 Nguni't pahihilagpusan sila ng Dios; sila'y masusugatang bigla ng isang palaso.
8 So they shall make their own tongue to fall upon themselves: all that see them shall flee away.8 Sa gayo'y sila'y matitisod palibhasa't ang kanilang sariling dila ay laban sa kanila: ang lahat na makakita sa kanila ay mangaguuga ng ulo.
9 And all men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider of his doing.9 At lahat ng mga tao ay mangatatakot; at kanilang ipahahayag ang salita ng Dios, at may karunungang kanilang bubuhayin ang kanilang gawa.
10 The righteous shall be glad in the LORD, and shall trust in him; and all the upright in heart shall glory.10 Ang matuwid ay matutuwa sa Panginoon, at manganganlong sa kaniya; at lahat ng mga matuwid sa puso ay magsisiluwalhati.