Chapter 89 - Psalms

Maschil of Ethan the Ezrahite.
1 I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.1 Aking aawitin ang kagandahang-loob ng Panginoon magpakailan man: aking ipababatid ng aking bibig ang iyong pagtatapat sa lahat ng sali't saling lahi.
2 For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.2 Sapagka't aking sinabi, Kaawaan ay matatayo magpakailan man: ang pagtatapat mo'y iyong itatatag sa mga kalangitlangitan.
3 I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,3 Ako'y nakipagtipan sa aking hirang, aking isinumpa kay David na aking lingkod;
4 Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.4 Ang binhi mo'y itatatag ko magpakailan man, at aking itatayo ang luklukan mo sa lahat ng sali't saling lahi. (Selah)
5 And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.5 At pupurihin ng langit ang iyong mga kababalaghan, Oh Panginoon; ang pagtatapat mo naman sa kapulungan ng mga banal.
6 For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?6 Sapagka't sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng makapangyarihan ang gaya ng Panginoon,
7 God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.7 Isang Dios na kakilakilabot sa kapulungan ng mga banal, at kinatatakutan ng higit sa lahat na nangasa palibot niya?
8 O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?8 Oh Panginoong Dios ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo, Oh JAH? At ang pagtatapat mo'y nasa palibot mo.
9 Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.9 Iyong pinagpupunuan ang kapalaluan sa dagat: pagka nagsisibangon ang mga alon niyaon ay pinatatahimik mo.
10 Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.10 Iyong pinagwaraywaray ang Rahab na parang napatay; iyong pinangalat ang iyong mga kaaway ng bisig ng iyong kalakasan.
11 The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.11 Ang langit ay iyo, ang lupa ay iyo rin: ang sanglibutan at ang buong narito ay iyong itinatag,
12 The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.12 Ang hilagaan at ang timugan ay iyong nilikha; ang Tabor at ang Hermon ay nangagagalak sa iyong pangalan.
13 Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.13 Ikaw ay may makapangyarihang bisig: malakas ang iyong kamay, at mataas ang iyong kanang kamay.
14 Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.14 Katuwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan: kagandahang-loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyong mukha.
15 Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.15 Mapalad ang bayan na nakakaalam ng masayang tunog: sila'y nagsisilakad, Oh Panginoon, sa liwanag ng iyong mukha.
16 In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.16 Sa iyong pangalan ay nangagagalak sila buong araw: at sa iyong katuwiran ay nangatataas sila.
17 For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.17 Sapagka't ikaw ang kaluwalhatian ng kanilang kalakasan: at sa iyong lingap ay matataas ang aming sungay.
18 For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.18 Sapagka't ang aming kalasag ay ukol sa Panginoon; at ang aming hari ay sa banal ng Israel.
19 Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.19 Nang magkagayo'y nagsalita ka sa pangitain sa iyong mga banal, at iyong sinabi, Aking ipinagkatiwala ang saklolo sa isang makapangyarihan; Aking itinaas ang isang hirang mula sa bayan.
20 I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:20 Aking nasumpungan si David na aking lingkod; Aking pinahiran siya ng aking banal na langis:
21 With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.21 Na siyang itatatag ng aking kamay; palakasin naman siya ng aking bisig.
22 The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.22 Hindi dadahas sa kaniya ang kaaway; ni dadalamhatiin man siya ng anak ng kasamaan.
23 And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.23 At ibubuwal ko ang kaniyang mga kaaway sa harap niya, at sasaktan ko ang nangagtatanim sa kaniya.
24 But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.24 Nguni't ang pagtatapat ko at ang kagandahang-loob ko ay sasa kaniya; at sa pangalan ko'y matataas ang kaniyang sungay.
25 I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.25 Akin namang ilalapag ang kaniyang kamay sa dagat, at ang kaniyang kanan ay sa mga ilog.
26 He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.26 Siya'y dadaing sa akin, Ikaw ay Ama ko, Dios ko, at malaking bato ng aking kaligtasan.
27 Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.27 Akin namang gagawin siyang panganay ko, na pinakamataas sa mga hari sa lupa.
28 My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.28 Ang kagandahang-loob ko'y aking iingatan sa kaniya magpakailan man, at ang tipan ko'y mananayong matibay sa kaniya.
29 His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.29 Ang kaniya namang binhi ay pananatilihin ko magpakailan man, at ang luklukan niya'y parang mga araw ng langit.
30 If his children forsake my law, and walk not in my judgments;30 Kung pabayaan ng kaniyang mga anak ang kautusan ko, at hindi magsilakad sa aking mga kahatulan;
31 If they break my statutes, and keep not my commandments;31 Kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko, at hindi ingatan ang mga utos ko;
32 Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.32 Kung magkagayo'y aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang, at ng mga hampas ang kanilang kasamaan.
33 Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.33 Nguni't ang aking kagandahang-loob ay hindi ko lubos na aalisin sa kaniya, ni akin mang titiisin na ang pagtatapat ko'y magkulang.
34 My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.34 Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi.
35 Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.35 Minsan ay sumampa ako sa pamamagitan ng aking kabanalan. Hindi ako magbubulaan kay David;
36 His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.36 Ang kaniyang binhi ay mananatili magpakailan man; at ang kaniyang luklukan ay parang araw sa harap ko.
37 It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.37 Matatatag magpakailan man na parang buwan, at tapat na saksi sa langit. (Selah)
38 But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.38 Nguni't iyong itinakuwil at tinanggihan, ikaw ay napoot sa iyong pinahiran ng langis.
39 Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.39 Iyong kinayamutan ang tipan ng iyong lingkod: iyong nilapastangan ang kaniyang putong sa pagtatapon sa lupa.
40 Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.40 Iyong ibinuwal ang lahat niyang mga bakod: iyong dinala sa pagkaguho ang kaniyang mga katibayan.
41 All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.41 Lahat na nagsisidaan sa lansangan ay nagsisisamsam sa kaniya. Siya'y naging kadustaan sa kaniyang mga kalapit.
42 Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.42 Iyong itinaas ang kanan ng kaniyang mga kaaway; iyong pinagalak ang lahat niyang mga kaaway.
43 Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.43 Oo, iyong ibinaligtad ang talim ng kaniyang tabak, at hindi mo itinayo siya sa pakikibaka.
44 Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.44 Iyong pinapaglikat ang kaniyang kakinangan. At iyong ibinagsak ang kaniyang luklukan sa lupa.
45 The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.45 Iyong pinaikli ang mga kaarawan ng kaniyang kabinataan: iyong tinakpan siya ng kahihiyan. (Selah)
46 How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?46 Hanggang kailan, Oh Panginoon, magkukubli ka magpakailan man? Hanggang kailan magniningas ang iyong poot na parang apoy?
47 Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?47 Oh alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking panahon: sa anong pagkawalang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao.
48 What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.48 Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan, na magliligtas ng kaniyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol? (Selah)
49 Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?49 Panginoon, saan nandoon ang iyong dating mga kagandahang-loob, na iyong isinumpa kay David sa iyong pagtatapat?
50 Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;50 Alalahanin mo Panginoon, ang kadustaan ng iyong mga lingkod; kung paanong taglay ko sa aking sinapupunan ang pagdusta ng lahat na makapangyarihang bayan;
51 Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.51 Na idinusta ng iyong mga kaaway, Oh Panginoon, na kanilang idinusta sa mga bakas ng iyong pinahiran ng langis.
52 Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.52 Purihin ang Panginoon, magpakailan man. Siya nawa, at Siya nawa.