Chapter 94 - Psalms

1 O LORD God, to whom vengeance belongeth; O God, to whom vengeance belongeth, shew thyself.1 Oh Panginoon, ikaw na Dios na kinauukulan ng panghihiganti, ikaw na Dios na kinauukulan ng panghihiganti, sumilang ka.
2 Lift up thyself, thou judge of the earth: render a reward to the proud.2 Bumangon ka, ikaw na hukom ng lupa: ibigay mo sa palalo ang panghihiganti sa kanila.
3 LORD, how long shall the wicked, how long shall the wicked triumph?3 Panginoon, hanggang kailan ang masama, hanggang kailan magtatagumpay ang masama?
4 How long shall they utter and speak hard things? and all the workers of iniquity boast themselves?4 Sila'y dumadaldal, sila'y nagsasalita na may kapalaluan: lahat na manggagawa ng kasamaan ay nangagmamalaki.
5 They break in pieces thy people, O LORD, and afflict thine heritage.5 Kanilang pinagwawaraywaray ang iyong bayan, Oh Panginoon, at dinadalamhati ang iyong mana.
6 They slay the widow and the stranger, and murder the fatherless.6 Kanilang pinapatay ang bao at ang taga ibang lupa, at pinapatay ang ulila.
7 Yet they say, The LORD shall not see, neither shall the God of Jacob regard it.7 At kanilang sinasabi, ang Panginoo'y hindi makakakita, ni pakukundanganan man ng Dios ni Jacob ito.
8 Understand, ye brutish among the people: and ye fools, when will ye be wise?8 Gunitain ninyo, ninyong mga hangal sa gitna ng bayan: at ninyong mga mangmang, kailan tayo magiging pantas?
9 He that planted the ear, shall he not hear? he that formed the eye, shall he not see?9 Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita?
10 He that chastiseth the heathen, shall not he correct? he that teacheth man knowledge, shall not he know?10 Siyang nagpaparusa sa mga bansa, hindi ba siya sasaway, sa makatuwid baga'y siyang nagtuturo sa tao ng kaalaman?
11 The LORD knoweth the thoughts of man, that they are vanity.11 Nalalaman ng Panginoon ang mga pagiisip ng tao, na sila'y pawang walang kabuluhan.
12 Blessed is the man whom thou chastenest, O LORD, and teachest him out of thy law;12 Mapalad ang tao na iyong pinarurusahan, Oh Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan.
13 That thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked.13 Upang iyong mabigyan ng kapahingahan sa mga kaarawan ng kasakunaan, hanggang sa mahukay ang hukay na ukol sa masama.
14 For the LORD will not cast off his people, neither will he forsake his inheritance.14 Sapagka't hindi itatakuwil ng Panginoon ang kaniyang bayan, ni pababayaan man niya ang kaniyang mana.
15 But judgment shall return unto righteousness: and all the upright in heart shall follow it.15 Sapagka't kahatulan ay babalik sa katuwiran: at susundan ng lahat na matuwid sa puso.
16 Who will rise up for me against the evildoers? or who will stand up for me against the workers of iniquity?16 Sino ang babangon dahil sa akin laban sa mga manggagawa ng kasamaan? Sinong tatayo dahil sa akin laban sa mga manggagawa ng kasamaan?
17 Unless the LORD had been my help, my soul had almost dwelt in silence.17 Kundi ang Panginoon ay naging aking katulong, ang kaluluwa ko'y tumahang madali sana sa katahimikan.
18 When I said, My foot slippeth; thy mercy, O LORD, held me up.18 Nang aking sabihin, Ang aking paa ay natitisod; inalalayan ako ng iyong kagandahang-loob, Oh Panginoon.
19 In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul.19 Sa karamihan ng aking mga pagiisip sa loob ko ang iyong mga pagaliw ay nagbibigay lugod sa aking kaluluwa.
20 Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law?20 Makikisama ba sa iyo ang luklukan ng kasamaan, na nagaanyo ng pagapi sa pamamagitan ng palatuntunan?
21 They gather themselves together against the soul of the righteous, and condemn the innocent blood.21 Sila'y nagpipisan laban sa kaluluwa ng matuwid, at pinarusahan nila ang walang salang dugo.
22 But the LORD is my defence; and my God is the rock of my refuge.22 Nguni't ang Panginoon ay naging aking matayog na moog; at ang Dios ko'y malaking bato na aking kanlungan.
23 And he shall bring upon them their own iniquity, and shall cut them off in their own wickedness; yea, the LORD our God shall cut them off.23 At dinala niya sa kanila ang kanilang sariling kasamaan, at ihihiwalay niya sila sa kanilang sariling kasamaan; ihihiwalay sila ng Panginoon naming Dios.