Chapter 95 - Psalms

1 O come, let us sing unto the LORD: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.1 Oh magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon: tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan.
2 Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms.2 Tayo'y magsiharap sa kaniyang harapan na may pagpapasalamat, tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kaniya na may mga pagaawitan.
3 For the LORD is a great God, and a great King above all gods.3 Sapagka't ang Panginoon ay dakilang Dios, at dakilang Hari sa lahat ng mga dios,
4 In his hand are the deep places of the earth: the strength of the hills is his also.4 Na sa kaniyang kamay ang mga malalim na dako ng lupa, ang mga kataasan ng mga bundok ay kaniya rin.
5 The sea is his, and he made it: and his hands formed the dry land.5 Ang dagat ay kaniya, at kaniyang ginawa: at ang kaniyang mga kamay ay lumikha ng tuyong lupa.
6 O come, let us worship and bow down: let us kneel before the LORD our maker.6 Oh magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod; tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na May-lalang sa atin.
7 For he is our God; and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. To day if ye will hear his voice,7 Sapagka't siya'y ating Dios, at tayo'y bayan ng kaniyang pastulan, at mga tupa ng kaniyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang kaniyang tinig!
8 Harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness:8 Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, gaya sa Meriba, gaya sa kaarawan ng Masa sa ilang:
9 When your fathers tempted me, proved me, and saw my work.9 Nang tuksuhin ako ng inyong mga magulang, tinikman ako, at nakita ang gawa ko.
10 Forty years long was I grieved with this generation, and said, It is a people that do err in their heart, and they have not known my ways:10 Apat na pung taong namanglaw ako sa lahing yaon, at aking sinabi, Bayan na nagkakamali sa kanilang puso. At hindi naalaman ang aking mga daan:
11 Unto whom I sware in my wrath that they should not enter into my rest.11 Kaya't ako'y sumumpa sa aking poot, na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan.