Chapter 99 - Psalms

1 The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.1 Ang Panginoon ay naghahari: manginig ang mga bayan. Siya'y nauupo sa mga querubin; makilos ang lupa.
2 The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.2 Ang Panginoon ay dakila sa Sion; at siya'y mataas na higit sa lahat ng mga bayan.
3 Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.3 Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan: siya'y banal.
4 The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.4 Ang lakas naman ng hari ay umiibig ng kahatulan; ikaw ay nagtatatag ng karampatan, ikaw ay nagsasagawa ng kahatulan at katuwiran sa Jacob.
5 Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.5 Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Dios, at magsisamba kayo sa harap ng kaniyang tungtungan; siya'y banal.
6 Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.6 Si Moises at si Aaron sa gitna ng kaniyang mga saserdote, at si Samuel sa kanila na nagsisitawag sa kaniyang pangalan; sila'y nagsisitawag sa Panginoon, at siya'y sumasagot sa kanila.
7 He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.7 Siya'y nagsasalita sa kanila sa haliging ulap: kanilang iniingatan ang kaniyang mga patotoo, at ang palatuntunan na ibinigay niya sa kanila.
8 Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.8 Sumagot ka sa kanila, Oh Panginoon naming Dios; ikaw ay Dios na nagpatawad sa kanila, bagaman nanghiganti ka sa kanilang mga gawa.
9 Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.9 Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Dios, at magsisamba kayo sa kaniyang banal na bundok; sapagka't ang Panginoon nating Dios ay banal.