John 14:1-7 - Bible Search

The Way to Life Back to Bible Passages
(Juan) John 14:1-7
1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin.
2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan.
3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon.
4 And whither I go ye know, and the way ye know.4 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan.
5 Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?5 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan?
6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.
7 If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.7 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita.