John 6:15-21 - Bible Search

Jesus Walks on Water Back to Bible Passages
(Juan) John 6:15-21
15 When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force, to make him a king, he departed again into a mountain himself alone.15 Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa.
16 And when even was now come, his disciples went down unto the sea,16 At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat;
17 And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them.17 At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus.
18 And the sea arose by reason of a great wind that blew.18 At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip.
19 So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.19 Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan.
20 But he saith unto them, It is I; be not afraid.20 Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot.
21 Then they willingly received him into the ship: and immediately the ship was at the land whither they went.21 Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa.