Luke 17:11-19 - Bible Search

Lepers Healed Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 17:11-19
11 And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.11 At nangyari, na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea.
12 And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:12 At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng sangpung lalaking ketongin, na nagsitigil sa malayo:
13 And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.13 At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin.
14 And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.14 At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, Magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari, na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila.
15 And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,15 At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik, na niluluwalhati ang Dios ng malakas na tinig;
16 And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.16 At siya'y nagpatirapa sa kaniyang paanan, na nagpapasalamat sa kaniya: at siya'y isang Samaritano.
17 And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?17 At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, Hindi baga sangpu ang nagsilinis? datapuwa't saan nangaroon ang siyam?
18 There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.18 Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Dios, kundi itong taga ibang lupa?
19 And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.19 At sinabi niya sa kaniya, Magtindig ka, at yumaon ka sa iyong lakad: pinagaling ka ng iyong pananampalataya.