Luke 18:1-8 - Bible Search

Widow Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 18:1-8
1 And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray, and not to faint;1 At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila'y dapat magsipanalanging lagi, at huwag manganglupaypay;
2 Saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man:2 Na sinasabi, May isang hukom sa isang bayan, na hindi natatakot sa Dios, at walang taong pinagpipitaganan:
3 And there was a widow in that city; and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary.3 At sa bayang yaon ay may isang babaing bao; at siya'y naparoroong madalas sa kaniya, na sinasabi, Iganti mo ako sa aking kaalit.
4 And he would not for a while: but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man;4 At may ilang panahon na siya'y tumatanggi: datapuwa't pagkatapos ay sinabi sa kaniyang sarili, Bagaman di ako natatakot sa Dios, at di nagpipitagan sa tao:
5 Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me.5 Gayon man, sapagka't nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito.
6 And the Lord said, Hear what the unjust judge saith.6 At sinabi ng Panginoon, Pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom.
7 And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them?7 At hindi baga, igaganti ng Dios ang kaniyang mga hirang, na sumisigaw sa kaniya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila?
8 I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless when the Son of man cometh, shall he find faith on the earth?8 Sinasabi ko sa inyo, na sila'y madaling igaganti niya. Gayon ma'y pagparito ng Anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa?