Luke 18:35-43 - Bible Search

Blind Men Receive Sight Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 18:35-43
35 And it came to pass, that as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the way side begging:35 At nangyari, na nang nalalapit na sila sa Jerico, isang bulag ay nakaupo sa tabi ng daan na nagpapalimos:
36 And hearing the multitude pass by, he asked what it meant.36 At pagkarinig na nagdaraan ang maraming tao, ay itinanong niya kung ano ang ibig sabihin noon.
37 And they told him, that Jesus of Nazareth passeth by.37 At sinabi nila sa kaniya, na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret.
38 And he cried, saying, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.38 At siya'y nagsisigaw, na sinasabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin.
39 And they which went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried so much the more, Thou Son of David, have mercy on me.39 At siya'y sinaway ng nangasa unahan, upang siya'y tumahimik: datapuwa't siya'y lalong nagsisigaw, Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin.
40 And Jesus stood, and commanded him to be brought unto him: and when he was come near, he asked him,40 At si Jesus ay tumigil, at ipinagutos na dalhin siya sa kaniya: at nang mailapit siya, ay itinanong niya sa kaniya,
41 Saying, What wilt thou that I shall do unto thee? And he said, Lord, that I may receive my sight.41 Anong ibig mo na sa iyo'y gawin ko? At sinabi niya, Panginoon, na tanggapin ko ang aking paningin.
42 And Jesus said unto him, Receive thy sight: thy faith hath saved thee.42 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Tanggapin mo ang iyong paningin: pinagaling ka ng pananampalataya mo.
43 And immediately he received his sight, and followed him, glorifying God: and all the people, when they saw it, gave praise unto God.43 At pagdaka'y tinanggap niya ang kaniyang paningin, at sumunod sa kaniya, na niluluwalhati ang Dios: at pagkakita nito ng buong bayan, ay nangagpuri sa Dios.