Luke 18:9-10 - Bible Search

Pharisee and the Tax Collector Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 18:9-10
9 And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others:9 At kaniyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili, na nangagpapanggap na sila'y matutuwid, at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba:
10 Two men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, and the other a publican.10 May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin; ang isa'y Fariseo, at ang isa'y maniningil ng buwis.