Luke 19:1-10 - Bible Search

Zacchaeus Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 19:1-10
1 And Jesus entered and passed through Jericho.1 At siya'y pumasok at nagdaan sa Jerico.
2 And, behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich.2 At narito, isang lalake na tinatawag sa pangalang Zaqueo; at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman.
3 And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature.3 At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya; at hindi mangyari, dahil sa maraming tao, sapagka't siya'y pandak.
4 And he ran before, and climbed up into a sycomore tree to see him: for he was to pass that way.4 At tumakbo siya sa unahan, at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya: sapagka't siya'y magdaraan sa daang yaon.
5 And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down; for to day I must abide at thy house.5 At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala, at sinabi sa kaniya, Zaqueo, magmadali ka, at bumaba ka; sapagka't ngayo'y kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo.
6 And he made haste, and came down, and received him joyfully.6 At siya'y nagmadali, at bumaba, at tinanggap siyang may tuwa.
7 And when they saw it, they all murmured, saying, That he was gone to be guest with a man that is a sinner.7 At nang makita nila ito, ay nangagbulongbulungan silang lahat, na nangagsasabi, Siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan.
8 And Zacchaeus stood, and said unto the Lord; Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold.8 At si Zaqueo ay nagtindig, at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha; at kung sakali't nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat.
9 And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, forsomuch as he also is a son of Abraham.9 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagka't siya'y anak din naman ni Abraham.
10 For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.10 Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala.