Luke 21:29-33 - Bible Search

Fig Tree Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 21:29-33
29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees;29 At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga: Masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy:
30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand.30 Pagka nangagdadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tagaraw.
31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand.31 Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Dios.
32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled.32 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.
33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.33 Ang langit at ang lupa ay lilipas: datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas.