Luke 22:1-6 - Bible Search

Judas Betrays Jesus Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 22:1-6
1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.1 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua.
2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.2 At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya; sapagka't nangatatakot sila sa bayan.
3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa.
4 And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.4 At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila.
5 And they were glad, and covenanted to give him money.5 At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi.
6 And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.6 At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan.