Luke 22:50-51 - Bible Search

Malchus' Ear Healed Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 22:50-51
50 And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.50 At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kanang tainga niya.
51 And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.51 Datapuwa't sumagot si Jesus, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling.