Luke 24:13-35 - Bible Search

Risen Christ Appears Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 24:13-35
13 And, behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs.13 At narito, dalawa sa kanila ay naparoroon nang araw ding yaon sa isang nayong ngala'y Emaus, na may anim na pung estadio ang layo sa Jerusalem.
14 And they talked together of all these things which had happened.14 At kanilang pinaguusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari.
15 And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them.15 At nangyari, na samantalang sila'y naguusap at nagtatanongan, na si Jesus din ay lumapit, at nakisabay sa kanila.
16 But their eyes were holden that they should not know him.16 Datapuwa't sa mga mata nila'y may nakatatakip upang siya'y huwag nilang makilala.
17 And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?17 At sinabi niya sa kanila, Ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad? At sila'y nagsitigil, na nangalulumbay ang mga mukha.
18 And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days?18 At isa sa kanila, na nagngangalang Cleopas, sa pagsagot ay sinabi sa kaniya, Ikaw baga'y nakikipamayan lamang sa Jerusalem, at hindi nakaalam ng mga bagay na doo'y nangyari nang mga araw na ito?
19 And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:19 At sinabi niya sa kanila, Anong mga bagay? At sinabi nila sa kaniya, Ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Dios at ng buong bayan:
20 And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death, and have crucified him.20 At kung paano ang pagkabigay sa kaniya ng mga pangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan, at siya'y ipako sa krus.
21 But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done.21 Datapuwa't hinihintay naming siya ang tutubos sa Israel. Oo at bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon ang ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito.
22 Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre;22 Bukod sa rito iba sa mga babaing kasamahan namin na nagsiparoong maaga sa libingan, ay nakapagtaka sa amin;
23 And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.23 At nang hindi mangasumpungan ang kaniyang bangkay, ay nangagbalik sila, na nangagsabing sila nama'y nakakita ng isang pangitain ng mga anghel, na nangagsabing siya'y buhay.
24 And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said: but him they saw not.24 At nagsiparoon sa libingan ang ilang kasama namin, at nasumpungan nila alinsunod sa sinabi ng mga babae: datapuwa't siya'y hindi nila nakita.
25 Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken:25 At sinabi niya sa kanila, Oh mga taong haling, at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta!
26 Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory?26 Hindi baga kinakailangang si Cristo ay maghirap ng mga bagay na ito, at pumasok sa kaniyang kaluwalhatian?
27 And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.27 At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan.
28 And they drew nigh unto the village, whither they went: and he made as though he would have gone further.28 At sila'y malapit na sa nayong kanilang paroroonan: at naganyo siyang wari may paroroonang lalo pang malayo.
29 But they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.29 At siya'y kanilang pinigil, na sinasabi, tumuloy ka sa amin, sapagka't gumagabi na, at kumikiling na ang araw. At pumasok siya upang tumuloy sa kanila.
30 And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and blessed it, and brake, and gave to them.30 At nangyari, nang siya'y nakaupo na kasalo nila sa dulang ng pagkain, ay kaniyang dinampot ang tinapay at binasbasan; at ito'y pinagputolputol, at ibinigay sa kanila.
31 And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out of their sight.31 At nangabuksan ang kanilang mga mata, at siya'y nakilala nila; at siya'y nawala sa kanilang mga paningin.
32 And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?32 At sila-sila'y nangagsabihan, Hindi baga nagaalab ang ating puso sa loob natin, habang tayo'y kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan?
33 And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them,33 At sila'y nagsitindig sa oras ding yaon, at nangagbalik sa Jerusalem, at naratnang nangagkakatipon ang labingisa, at ang kanilang mga kasama.
34 Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.34 Na nangagsasabi, Tunay na nagbangong muli ang Panginoon, at napakita kay Simon,
35 And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread.35 At isinaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan, at kung paanong siya'y nakilala nila nang pagputolputulin ang tinapay.