Luke 4:28-30 - Bible Search

Jesus Goes Unseen Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 4:28-30
28 And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath,28 At nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasa sinagoga, sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito;
29 And rose up, and thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong.29 At sila'y nagsitindig, at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan, upang siya'y maibulid nila ng patiwarik.
30 But he passing through the midst of them went his way,30 Datapuwa't pagdaraan niya sa gitna nila, ay yumaon ng kaniyang lakad.