Luke 6:31 - Bible Search

Golden Rule Back to Bible Passages
(Lucas) Luke 6:31
31 And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.31 At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila.