Mark 11:12-14 - Bible Search

Fig Tree Withers Back to Bible Passages
(Marcos) Mark 11:12-14
12 And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry:12 At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betania, ay nagutom siya.
13 And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find any thing thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet.13 At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya, na baka sakaling makasumpong doon ng anoman: at nang siya'y malapit sa kaniya ay wala siyang nasumpungang anoman kundi mga dahon; sapagka't hindi panahon ng mga igos.
14 And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter for ever. And his disciples heard it.14 At sumagot si Jesus at sinabi rito, Sinomang tao'y hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailan man. At ito'y narinig ng kaniyang mga alagad.